REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2023-05-25 23:09
publikacja
2023-05-25 23:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PROJEKTY_UCHWAL_WZA_na_22.06.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_o_zwolaniu_WZ_22.06.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-25
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: "Spółka"), KRS 0000373032, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzanie na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godzinę 11:00 w Lublinie, przy Al. Racławickich 12, 20-037 Lublin (Centrum Konferencyjne - Hotel Mercure Lublin Centrum).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania:
1. Otwarcie Zwyczajne Walnego Zgromadzenia:
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok,
d) podziału zysku za rok obrotowy 2022, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok;
f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
g) zmiany Statutu Spółki,
h) zmiany „Uchwały Nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie (a) ustanowienia programu motywacyjnego w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie oraz wskazania członków Rady Nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany Statutu Spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” oraz zmiany Statutu Spółki,
i) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 22.06.2023.pdfPROJEKTY UCHWAŁ WZA na 22.06.2023.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu WZ_22.06.2023.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZ_22.06.2023.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-25 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu
2023-05-25 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki