BANK PEKAO SA: Zawiadomienie BlackRock, Inc. w sprawie zmniejszenia udziału głosowego poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku

2019-11-28 18:07
publikacja
2019-11-28 18:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-28
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zawiadomienie BlackRock, Inc. w sprawie zmniejszenia udziału głosowego poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. otrzymał zawiadomienie od BlackRock, Inc. w sprawie zmniejszenia udziału głosowego poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku, z uwzględnieniem pożyczek papierów wartościowych oraz kontraktów na różnice kursowe (CFD) („Zawiadomienie”).


1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Zgodnie z Zawiadomieniem, zmiana udziału głosowego nastąpiła w dniu 26 listopada 2019 r. w wyniku zbycia akcji Banku.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Banku oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Zgodnie z Zawiadomieniem, przed zmianą udziału podmioty zależne BlackRock, Inc. posiadały:
a) akcje reprezentujące 4,38% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku;
b) liczbę głosów z akcji, obliczoną zgodnie z pkt (5) i (6) poniżej, reprezentującą 0,71% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku;
c) łączną sumę liczby głosów, obliczoną zgodnie z pkt (7) poniżej, reprezentującą 5,09% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Banku oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Zgodnie z Zawiadomieniem, udział procentowy podmiotów zależnych BlackRock Inc. wynosi poniżej 5,0% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Banku lub instrumenty finansowe wskazane w pkt (5) i (6) poniżej:
BlackRock Japan Co., Ltd.; BlackRock Investment Management, LLC; BlackRock Investment Management (UK) Limited; BlackRock Investment Management (Australia) Limited; BlackRock International Limited; BlackRock Institutional Trust Company, National Association; BlackRock Fund Advisors; BlackRock Financial Management, Inc.; BlackRock Asset Management North Asia Limited; BlackRock Asset Management Deutschland AG; BlackRock Asset Management Canada Limited; BlackRock Advisors, LLC; BlackRock Advisors (UK) Limited; BlackRock (Singapore) Limited; BlackRock (Netherlands) B.V.
Informacje na temat sposobu kontroli Black Rock, Inc. nad wyżej wskazanymi podmiotami zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

5. Liczba głosów z akcji, obliczona zgodnie z art. 69b ust. 2 polskiej Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), do których nabycia są uprawnieni lub zobowiązani posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Zgodnie z Zawiadomieniem, powyższa liczba wynosi poniżej 5,0% kapitału zakładowego Banku oraz ogólnej liczby głosów w Banku, w związku z pożyczkami papierów wartościowych. Zgodnie z Zawiadomieniem, brak jest daty wygaśnięcia wyżej wymienionych instrumentów, okresu wykonywania oraz konwersji.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, do których w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Zgodnie z Zawiadomieniem, powyższa liczba wynosi poniżej 5,0% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku w związku z kontraktami na różnice kursowe (CFD) z rozliczeniem pieniężnym. Zgodnie z Zawiadomieniem, brak jest daty wygaśnięcia wyżej wymienionych instrumentów, okresu wykonywania oraz konwersji.

7. Łączna suma liczby głosów wskazana na podstawie pkt (2), (5), i (6) i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Zgodnie z Zawiadomieniem, powyższa liczba wynosi poniżej 5,0 % kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie Publicznej i Warunkach Wprowadzania Instrumentów Finansowych do Zorganizowanego Systemu Obrotu oraz o Spółkach Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018. poz. 512)
Załączniki
Plik Opis
Załącznik PL.pdfZałącznik PL.pdf Załącznik PL
Załącznik ENG.pdfZałącznik ENG.pdf Załącznik ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION28.11.2019 - Report 31/2019:
BlackRock, Inc. notification on reducing the voting share below the
threshold of 5% of the total number of votes in the BankBank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the “Bank”) hereby informs that on
November 27, 2019 it received a notification from BlackRock, Inc. on
reducing the voting share below the threshold of 5% of the total number
of votes in the Bank, taking into account also securities lending and
contracts for difference (CFD) (the “Notification”).1.
The date and type of the event that leads to a change in the
shareholding to which the notification relates:According to the
Notification, the change in the voting share took place on November 26,
2019 as a result of the disposal of the Bank's shares.2. The
number of shares held before the change in share and the proportion of
the Banks's share capital represented by those shares, as well as the
number of votes attached to those shares and their percentage share in
the total number of votes:According to the Notification before the
change in the voting share the subsidiaries of BlackRock, Inc. held:a)
shares representing 4.38% of the share capital of the Bank and the total
number votes in the Bank;b) votes from shares, calculated in
accordance with points (5) and (6) below, representing 0.71% of the
share capital of the Bank and the total number of votes in the Bank;c)
the total number of votes, calculated in accordance with point (7)
below, representing 5.09% of the share capital of the Bank and the total
number of votes in the Bank.3. The current number of shares held
and the proportion of the Banks's share capital represented by those
shares, as well as the number of votes attached to those shares and
their percentage share in the total number of votes:According to the
Notification, the shareholding of the subsidiaries of BlackRock, Inc. is
below 5.0% of the Bank's share capital and the total number of votes in
the Bank.4. Subsidiaries of the shareholder that makes the
notification, which hold the Banks's shares or other instruments
referred to the points (5) and (6) below:BlackRock Japan Co., Ltd.;
BlackRock Investment Management, LLC; BlackRock Investment Management
(UK) Limited; BlackRock Investment Management (Australia) Limited;
BlackRock International Limited; BlackRock Institutional Trust Company,
National Association; BlackRock Fund Advisors; BlackRock Financial
Management, Inc.; BlackRock Asset Management North Asia Limited;
BlackRock Asset Management Deutschland AG; BlackRock Asset Management
Canada Limited; BlackRock Advisors, LLC; BlackRock Advisors (UK)
Limited; BlackRock (Singapore) Limited; BlackRock (Netherlands) B.V.Information
regarding the chain of control over the abovementioned entities by Black
Rock, Inc. has been presented in the attachment to this report.5.
The number of votes from shares, calculated pursuant to Article 69b.2 of
the Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the
Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and on
Public Companies (the “Act on Public Offering”), to whose acquisition
they are entitled or obliged as a holder of financial instruments
referred to in Article 69b.1 (1) of the Act on Public Offering, as well
as financial instruments referred to in Article 69b.1 (2) of the Act on
Public Offering which are not exercised solely by cash settlement, the
type and the name of those financial instruments, the date of their
expiration, and about the date or time limit within which the
acquisition of shares will or may occur:According to the
Notification, the above number is below 5.0% of the share capital and
the total number of votes in the Bank in connection with securities
lending. Pursuant to the Notification, there is no expiry date for the
above-mentioned instruments and no exercise and conversion period.6.
The number of votes from shares, calculated pursuant to Article 69b.3 of
the Act on Public Offering, to which the financial instruments referred
to in Article 69b.1 (2) of the Act on Public Offering refer directly or
indirectly, the type and the name of these financial instruments, and
about the date of their expiration:According to the Notification,
the above number is below 5.0% of the share capital and the total number
of votes in the Bank in connection with contracts for difference (CFD)
with cash settlement. Pursuant to the Notification, there is no expiry
date for the above-mentioned instruments and no exercise and conversion
period.7. The total number of votes as indicated pursuant the
points (2), (5), and (6) and its percentage share in the general number
of votes:According to the Notification, the above number is below
5.0% of the share capital of the Bank and the total number of votes in
the Bank.Legal basis: art. 70 point 1 of the Act of July 29th,
2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of
Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies
(consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 512)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2019-11-28 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki