103,5000 zł
0,78% 0,8000 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Zawiadomienie BlackRock, Inc. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Banku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_PL_._.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_ENG_..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-06
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zawiadomienie BlackRock, Inc. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Banku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 5 września 2019 r. otrzymał zawiadomienie od BlackRock, Inc. w sprawie przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku, z uwzględnieniem pożyczek papierów wartościowych oraz kontraktów na różnice kursowe (CFD) („Zawiadomienie”).

W Zawiadomieniu zostały zawarte następujące informacje:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

4 września 2019 r. – nabycie akcji.

2. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Banku oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału, podmioty zależne BlackRock, Inc. posiadają 11.506.440 akcji i głosów w Banku, reprezentujących 4,38% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku.

3. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Banku lub instrumenty finansowe wskazane w punkcie 4 i 5 poniżej:

BlackRock Japan Co., Ltd.; BlackRock Investment Management, LLC; BlackRock Investment Management (UK) Limited; BlackRock Investment Management (Australia) Limited; BlackRock International Limited; BlackRock Institutional Trust Company, National Association; BlackRock Fund Advisors; BlackRock Financial Management, Inc.; BlackRock Asset Management North Asia Limited; BlackRock Asset Management Deutschland AG; BlackRock Asset Management Canada Limited; BlackRock Advisors, LLC; BlackRock Advisors (UK) Limited; BlackRock (Singapore) Limited; BlackRock (Netherlands) B.V.

Informacje na temat sposobu kontroli Black Rock, Inc. nad wyżej wskazanymi podmiotami zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

4. Liczba głosów z akcji, obliczona zgodnie z art. 69b ust. 2 polskiej Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), do których nabycia są uprawnieni lub zobowiązani posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

1.199.501 głosów z akcji, reprezentujących 0,46% kapitału zakładowego Banku oraz całkowitej liczby głosów w Banku, związanych z pożyczkami papierów wartościowych. Zgodnie z Zawiadomieniem brak jest daty wygaśnięcia wyżej wymienionych instrumentów, okresu wykonywania oraz konwersji.

5. Liczba głosów z akcji, obliczona zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, do których w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

653.685 głosów z akcji, reprezentujących 0,25% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku związanych z kontraktami na różnice kursowe (CFD) z rozliczeniem pieniężnym. Zgodnie z Zawiadomieniem brak jest daty wygaśnięcia wyżej wymienionych instrumentów, okresu wykonywania oraz konwersji.

6. Łączna suma liczby głosów wskazana na podstawie pkt (2), (4), i (5) i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

13.359.626 głosów z akcji, reprezentujących 5,09% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie Publicznej i Warunkach Wprowadzania Instrumentów Finansowych do Zorganizowanego Systemu Obrotu oraz o Spółkach Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018. poz. 512)
Załączniki
Plik Opis
Załącznik PL . .pdfZałącznik PL . .pdf Załącznik PL
Załącznik ENG ..pdfZałącznik ENG ..pdf Attachment ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION06.09.2019 - Report 26/2019:


BlackRock, Inc. notification on exceeding the threshold of 5% of the
voting rights in the BankBank Polska Kasa Opieki Spółka
Akcyjna (the “Bank”) hereby informs that on September 5,
2019 it received a notification from BlackRock, Inc. regarding the
exceeding of the threshold of 5% of total number of votes in the Bank,
taking into account also securities lending and contracts for difference
(CFD) (the “Notification”).The following
information has been included in the Notification:1. The date
and type of the event that leads to a change in the shareholding to
which the notification relates:September 4, 2019 -
acquisition of shares.2. The current number of shares held
and the proportion of the Banks's share capital represented by those
shares, as well as the number of votes attached to those shares and
their percentage share in the total number of votes:After
the change in the shareholding the subsidiaries of BlackRock, Inc holds
11,506,440 shares and votes in the Bank, representing 4.38% of the share
capital of the Bank and the total number votes in the Bank respectively.3.
Subsidiaries of the shareholder that makes the notification, which hold
the Banks's shares or other instruments referred to in items 4 and 5
below:BlackRock Japan Co., Ltd.; BlackRock Investment
Management, LLC; BlackRock Investment Management (UK) Limited; BlackRock
Investment Management (Australia) Limited; BlackRock International
Limited; BlackRock Institutional Trust Company, National Association;
BlackRock Fund Advisors; BlackRock Financial Management, Inc.; BlackRock
Asset Management North Asia Limited; BlackRock Asset Management
Deutschland AG; BlackRock Asset Management Canada Limited; BlackRock
Advisors, LLC; BlackRock Advisors (UK) Limited; BlackRock (Singapore)
Limited; BlackRock (Netherlands) B.V.Information regarding the
chain of control over the abovementioned entities by Black Rock, Inc.
has been presented in the attachment to this report.4. The
number of votes from shares, calculated pursuant to Article 69b.2 of the
Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction
of Financial Instruments to Organized Trading, and on Public Companies
(the “Act on Public Offering”), to whose acquisition they are entitled
or obliged as a holder of financial instruments referred to in Article
69b.1 (1) of the Act on Public Offering, as well as financial
instruments referred to in Article 69b.1 (2) of the Act on Public
Offering which are not exercised solely by cash settlement, the type and
the name of those financial instruments, the date of their expiration,
and about the date or time limit within which the acquisition of shares
will or may occur:1,199,501 votes from shares, representing
0.46% of the share capital of the Bank and the total number of votes in
the Bank, related to securities lending. According to the Notification
there is no date of expiration of the abovementioned instruments and no
exercise or conversion period.5. The number of votes from
shares, calculated pursuant to Article 69b.3 of the Act on Public
Offering, to which the financial instruments referred to in Article
69b.1 (2) of the Act on Public Offering refer directly or indirectly,
the type and the name of these financial instruments, and about the date
of their expiration653,685 votes from shares representing
0.25% of the share capital of the Bank and the total number of votes in
the Bank, related to contracts for difference (CFD) with cash
settlement. According to the Notification there is no date of expiration
of the abovementioned instruments and no exercise or conversion period.6.
The total number of votes as indicated pursuant to items (2), (4), and
(5) and its percentage share in the general number of votes.13,359,626
votes from shares, representing 5.09% of the share capital of the Bank
and the total number of votes in the Bank.Legal basis: art. 70
point 1 of the Act of July 29th, 2005 on Public Offering, Conditions
Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized
Trading, and Public Companies (consolidated text: Journal of Laws of
2018, item 512)


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-06 Michał Lehmann Wiceprezes Zarządu Banku
2019-09-06 Piotr Wetmański Członek Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.