REKLAMA

B3SYSTEM: Informacja dotycząca odpisów i rezerw, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym B3System S.A. za 2015 rok

2016-03-20 15:19
publikacja
2016-03-20 15:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-20
Skrócona nazwa emitenta
B3SYSTEM
Temat
Informacja dotycząca odpisów i rezerw, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym B3System S.A. za 2015 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd B3System S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) informuje, że w wyniku zakończenia procesu sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 dokonana została weryfikacja wartości godziwej posiadanych aktywów.
W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 odpisy aktualizacyjne będą uwzględniały dotychczas dokonane odpisy w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2015 roku opublikowanym w dniu 31 sierpnia 2015 roku oraz odpisy dokonane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2015 rok i obejmować będą:
1. odpis długoterminowych aktywów trwałych w postaci wartości inwestycji w akcje spółki pod firmą McComp S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę - 4.274 tys. zł oraz udziałów w B3system Polska sp. z o.o. na kwotę -1.426 tys. zł,
2. odpis wartości zapasów towarów na kwotę – 1.594 tys. zł,
3. aktualizację należności handlowych na kwotę - 3.346 tys. zł,
4. aktualizację wartości niematerialnych i prawnych na kwotę -571 tys. zł, w tym wartości firmy na kwotę - 569 tys. zł.
Ponadto Spółka podjęła decyzję o zawiązaniu rezerwy z tytułu solidarnej odpowiedzialności za nieuregulowane zobowiązania spółki B3System Polska Sp. z o.o. w kwocie 10.188 tys. zł. Spółka ta na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie wchodzi w skład grupy kapitałowej Emitenta, jednak ze względu na to, iż przejęła ona w roku 2014 zorganizowaną część przedsiębiorstwa B3System SA, to Emitent pozostaje solidarnie odpowiedzialny za jej długi, istniejące na dzień przejęcia, do czasu ich uregulowania. Przy zachowaniu zasady ostrożności Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu rezerwy na 100% wartości zobowiązań, co do których do dnia sporządzenia sprawozdania nie otrzymał informacji o ich uregulowaniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-03-20 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki