REKLAMA

ATENDE S.A.: wyniki finansowe

2021-04-13 20:50
publikacja
2021-04-13 20:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Atende_Sprawozdanie_Finansowe_Jednostkowe_Atende_SA_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atende_Sprawozdanie_Finansowe_Jednostkowe_Atende_SA_za_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atende_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atende_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_za_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atende_Oswiadczenie_Zarzadu_do_Jednostkowego_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atende_Oswiadczenie_Zarzadu_do_Jednostkowego_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atende_Informacja_Zarzadu_Wybor_Audytora_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atende_Informacja_Zarzadu_Wybor_Audytora_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atende_Ocena_RN_Sprawozdan_Rocznych_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atende_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_JSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_JSF_MK.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Opinia_JSF_JL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto ze sprzedaży 203 497,00 225 657,00 45 482,00 52 456,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 360,00 6 382,00 2 315,00 1 484,00
III. EBITDA 17 093,00 13 487,00 3 820,00 3 135,00
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 61 032,00 17 587,00 13 641,00 4 088,00
V. Zysk (strata) netto 50 419,00 14 056,00 11 269,00 3 267,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 568,00 6 404,00 2 362,00 1 489,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 61 062,00 6 797,00 13 648,00 1 580,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 122,00 -17 444,00 474,00 -4 055,00
IX. Przepływy pieniężne netto razem 73 752,00 -4 243,00 16 484,00 -986,00
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 1,39 0,39 0,31 0,09
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 1,39 0,39 0,31 0,09
Dane XII-XX na dzień odpowienio 31.12.2020 oraz 31.12.2019
XII. Aktywa razem 243 152,00 157 238,00 52 690,00 36 923,00
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133 473,00 89 982,00 28 923,00 21 130,00
XIV. Zobowiązania długoterminowe 20 316,00 20 442,00 4 402,00 4 800,00
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 113 157,00 69 540,00 24 520,00 16 330,00
XVI. Kapitał własny 109 679,00 67 256,00 23 767,00 15 793,00
XVII. Kapitał zakładowy 7 269,00 7 269,00 1 575,00 1 707,00
XVIII. Liczba akcji (szt.) 36 343 344,00 36 343 344,00 36 343 344,00 36 343 344,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 3,02 1,85 0,65 0,43
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 3,02 1,85 0,65 0,43
EBITDA = Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (wskaźnik niezdefiniowany w MSSF)
KURSY EURO (W ZŁ):
średni kurs w 2020 r.: 4,4742
średni kurs w 2019 r.: 4,3018
średni kurs na dzień 31.12.2020 r.: 4,6148
średni kurs na dzień 31.12.2019 r.: 4,2585
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Atende_Sprawozdanie_Finansowe_Jednostkowe_Atende_SA_za_2020.xhtmlAtende_Sprawozdanie_Finansowe_Jednostkowe_Atende_SA_za_2020.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende SA za 2020 r.
Atende_Sprawozdanie_Finansowe_Jednostkowe_Atende_SA_za_2020.xhtml.XAdESAtende_Sprawozdanie_Finansowe_Jednostkowe_Atende_SA_za_2020.xhtml.XAdES Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende SA za 2020 r. - podpisane
Atende_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_za_2020.xhtmlAtende_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_za_2020.xhtml Sprawozdanie z działalności Grupy Atende i Atende SA w 2020 r.
Atende_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_za_2020.xhtml.XAdESAtende_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci_Grupa_Atende_i_Atende_SA_za_2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie z działalności Grupy Atende i Atende SA w 2020 r. - podpisane
Atende_Oswiadczenie_Zarzadu_do_Jednostkowego_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtmlAtende_Oswiadczenie_Zarzadu_do_Jednostkowego_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml Oświadczenie Zarządu Atende SA do spr. jednostkowego 2020 r.
Atende_Oswiadczenie_Zarzadu_do_Jednostkowego_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml.XAdESAtende_Oswiadczenie_Zarzadu_do_Jednostkowego_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu Atende SA do spr. jednostkowego 2020 r. - podpisane
Atende_Informacja_Zarzadu_Wybor_Audytora_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtmlAtende_Informacja_Zarzadu_Wybor_Audytora_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml Informacja Zarządu Atende SA dotycząca wyboru firmy audytorskiej
Atende_Informacja_Zarzadu_Wybor_Audytora_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml.XAdESAtende_Informacja_Zarzadu_Wybor_Audytora_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml.XAdES Informacja Zarządu Atende SA dotycząca wyboru firmy audytorskiej - podpisane
Atende_Ocena_RN_Sprawozdan_Rocznych_za_2020.xhtmlAtende_Ocena_RN_Sprawozdan_Rocznych_za_2020.xhtml Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań rocznych Atende za 2020 r.
Atende_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtmlAtende_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_do_Raportu_Rocznego_za_2020.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej Atende SA dotyczące komiteru audytu
Opinia JSF.xhtmlOpinia JSF.xhtml Sprawozdanie z badania jednostkowego raportu rocznego Atende SA za 2020 r.
Opinia JSF_MK.xhtml.xadesOpinia JSF_MK.xhtml.xades Sprawozdanie z badania jednostkowego raportu rocznego Atende SA za 2020 r. - podpis nr 1
Opinia JSF_JL.xhtml.xadesOpinia JSF_JL.xhtml.xades Sprawozdanie z badania jednostkowego raportu rocznego Atende SA za 2020 r. - podpis nr 2
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki