REKLAMA

AQUATECH: Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw na porządku obrad NWZA AQT Water S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał

2020-11-26 18:33
publikacja
2020-11-26 18:33
Zarząd AQT Water S.A. (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI z dnia 17 listopada 2020 r. informuje o otrzymaniu w dniu 23 listopada 2020 r., w trybie art. 401 § 1 k.s.h., żądania od Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach („Akcjonariusz”), Akcjonariusza uprawnionego z 62.897 akcji Spółki, stanowiących 5,33% kapitału zakładowego Spółki umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki, czyli Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2020 r. w Warszawie następujących spraw:

1. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską.
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej).
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie:
a. powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji;
b. miejsca przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Spółki.

Akcjonariusz przedstawia projekty uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie proponowanych uchwał jest warunkiem istnienia po stronie Spółki czynnej legitymacji procesowej w procesach odszkodowawczych przeciwko byłym członkom zarządu. Dzięki podjęciu takich uchwał Spółka uzyska możliwość sądowej ochrony swoich interesów.

W ocenie Akcjonariusza obecna struktura akcjonariatu Spółki czyni zasadnym umożliwienie akcjonariuszom Spółki dokonania zmian w Radzie Nadzorczej, natomiast zmiany Statutu Spółki usprawnią jej funkcjonowanie i zwoływanie Walnych Zgromadzeń w przyszłości.

Żądanie Akcjonariusza wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego Raportu bieżącego.

W związku z żądaniem Akcjonariusza, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 grudnia 2020 r., po uzupełnieniu o wskazane wyżej sprawy przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z zachowaniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
8. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez Wojciecha Babińskiego i Beatę Babińską.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie:
a. powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji;
b. miejsca przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka w załączeniu przekazuje dokumentację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, która uległa modyfikacjom w związku z żądaniem Akcjonariusza. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie uległy zmianie.

Proponowany dzień prawa poboru to 30 grudnia 2020 r.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: https://aqtwater.com/

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.
Załączniki
20201126_183324_0000130652_0000126366.pdf
20201126_183324_0000130652_0000126367.pdf
20201126_183324_0000130652_0000126368.pdf
20201126_183324_0000130652_0000126369.pdf
20201126_183324_0000130652_0000126370.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki