REKLAMA

ALL IN! GAMES S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

2021-10-04 17:07
publikacja
2021-10-04 17:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-04
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) oraz na podstawie art. 69 ust 2 pkt 1) lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza - Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie przekroczenia bezpośrednio progu powyżej 15% ogólnej liczby głosów, przekroczenia pośrednio progu 25% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego bezpośrednio i pośrednio udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poniżej Zarząd przekazuje treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) oraz na podstawie art. 69 ust 2 pkt 1) lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu bezpośrednio progu powyżej 15% ogólnej liczby głosów, przekroczeniu pośrednio progu 25% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego bezpośrednio i pośrednio udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki All In! Games S.A. („Spółka”).

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przeze mnie bezpośrednio w dniu 30 września 2021 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 2 853 825 akcji Spółki.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału:
- bezpośrednio posiadałem 7 826 017 akcji stanowiących 13,04% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 7 826 017 głosów, co stanowiło 13,04% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- pośrednio wraz z pomiotami zależnymi, tj.: JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz Kuźnica Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie posiadałem 12 556 017 akcji stanowiących 20,93% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 15 556 017 głosów, co stanowiło 20,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie:
- bezpośrednio posiadam 10 679 842 akcji stanowiących 17,80% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 10 679 842 głosów, co stanowi 17,80% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- pośrednio wraz z pomiotami zależnymi, tj.: JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz Kuźnica Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie posiadam 15 409 842 akcji stanowiących 25,68% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 15 409 842 głosów, co stanowi 25,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
- JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie posiadająca 4 620 000 akcji stanowiących 7,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 4 620 000 głosów, co stanowi 7,70% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
- Kuźnica Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie posiadająca 110 000 akcji stanowiących 0,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 110 000 głosów, co stanowi 0,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
-bezpośrednio posiadam 10 679 842 akcji co stanowi 17,80% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- pośrednio wraz z pomiotami zależnymi, tj.: JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz Kuźnica Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie posiadam 15 409 842 akcji co stanowi 25,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-04 Piotr Żygadło Prezes Zarządu
2021-10-04 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2021-10-04 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki