REKLAMA

AILLERON S.A.: wyniki finansowe

2022-11-23 18:49
publikacja
2022-11-23 18:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Ailleron_SA_Raport_3Q2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Działalność kontynuowana
I. Przychody ze sprzedaży 290 103 145 402 61 882 31 897
II. Koszt własny sprzedaży 206 623 102 658 44 075 22 520
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 83 480 42 744 17 807 9 377
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 956 15 114 6 817 3 316
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 34 010 13 133 7 255 2 881
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 24 787 8 065 5 287 1 769
Działalność zaniechana
VII. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - -
VIII. ZYSK (STRATA) NETTO RAZEM 24 787 8 065 5 287 1 769
IX. przypadający akcjonariuszom podm. dominującego 7 927 2 900 1 691 636
X. przypadający akcjonariuszom mniejszościowym 16 860 5 165 3 596 1 133
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z dział kontynuowanej i zaniechanej 0,64 0,23 0,14 0,05
XII. Pozostałe całkowite dochody netto 12 093 - 2 2 580 -
XIII. Suma całkowitych dochodów 36 880 8 063 7 867 1 769
XIV. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 644 621 2 057 136
XVI. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 15 262 - 943 - 3 256 - 207
XVII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej - 34 200 76 489 - 7 295 16 779
XVIII. Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 71 521 101 680 15 256 22 306
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
XIX. Aktywa trwałe 200 826 94 490 41 239 20 544
XX. Aktywa obrotowe 191 301 180 626 39 283 39 272
XXI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 71 521 111 339 14 687 24 207
XXII. Aktywa razem 392 127 275 116 80 522 59 816
XXIII. Kapitał własny 254 379 215 456 52 236 46 844
XXIV. Kap. własny przyp.na akcjonariuszy jedn.dominującej 142 600 133 000 29 283 28 917
XXV. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 761 806
XXVI. Udziały niekontrolujące 111 779 82 456 22 954 17 928
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 79 819 18 519 16 391 4 026
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 57 929 41 141 11 896 8 945
XXIX. Pasywa razem 392 127 275 116 80 522 59 816
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Jednostkowy rachunek zysków i strat
Działalność kontynuowana
XXX. Przychody ze sprzedaży 50 964 43 877 10 871 9 625
XXXI. Koszt własny sprzedaży 38 678 32 112 8 250 7 044
XXXII. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 286 11 765 2 621 2 581
XXXIII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 423 -3 953 -943 -867
XXXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 782 27 168 -1 233 5 960
XXXV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -6 484 22 982 -1 383 5 042
Działalność zaniechana
XXXVI. Przychody ze sprzedaży - 12 095 - 2 653
XXXVII. Koszty operacyjne ogółem - 10 651 - 2 337
XXXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 1 444 - 317
XXXIX. Podatek dochodowy - 274 - 60
XL. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - 1 170 - 257
XLI. Zysk (strata) netto razem -6 484 24 152 -1 383 5 298
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej -0,52 1,86 -0,11 0,41
XLIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) z działalności kontynuowanej i zaniechanej -0,52 1,95 -0,11 0,43
XLIV. Suma całkowitych dochodów - 6 484 24 152 - 1 383 5 298
XLV. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XLVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 616 -1 478 -771 -324
XLVII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -12 360 42 476 -2 637 9 318
XLVIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -3 399 -17 214 -725 -3 776
XLIX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 15 180 37 260 3 238 8 174
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
L. Aktywa trwałe 77 141 65 559 15 841 14 254
LI. Aktywa obrotowe 38 500 58 124 7 906 12 637
LII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 15 180 34 555 3 117 7 513
LIII. Aktywa razem 115 641 123 683 23 747 26 891
LIV. Kapitał własny 75 597 85 558 15 524 18 602
LV. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 761 806
LVI. Zobowiązania długoterminowe 21 073 18 155 4 327 3 947
LVII. Zobowiązania krótkoterminowe 18 971 19 970 3 896 4 342
LVIII. Pasywa razem 115 641 123 683 23 747 26 891


Dane dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na
dzień 30.09.2022 roku, a dane porównywalne na dzień 31.12.2021 roku.


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:


Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:


- 4,6880 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2022,


- 4,5585 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2021.


Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


- 4,8698 - kurs NBP z dnia 30.09.2022 r. - Tabela A kursów średnich nr
190/A/NBP/2022,


- 4,5994 – kurs NBP z dnia 31.12.2021 r. - Tabela A kursów średnich nr
254/A/NBP/2021.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Ailleron SA_Raport_3Q2022.pdfGK Ailleron SA_Raport_3Q2022.pdf Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Ailleron SA za III kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-23 Marcin Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
2022-11-23 Tomasz Król Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki