8,7600 zł
1,39% 0,1200 zł
Ailleron SA (ALL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ailleron_SA_Skonsolidowany_Raport_1H2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 61 962 49 202 14 450 11 606
II. Koszt własny sprzedaży 46 714 34 403 10 894 8 115
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 15 248 14 799 3 556 3 491
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 662 3 512 621 828
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 393 3 473 558 819
VI. Zysk (strata) netto 1 420 3 170 331 748
VII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) 0,12 0,26 0,03 0,06
VIII. Suma całkowitych dochodów 1 420 3 170 331 748
IX. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 815 8 672 656 2 046
XI. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 1 562 - 671 - 364 - 158
XII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej - 382 - 3 489 - 89 - 823
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 6 394 11 591 1 491 2 734
XIV. Aktywa trwałe 55 484 57 119 13 049 13 283
XV. Aktywa obrotowe 66 757 79 851 15 700 18 570
XVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 394 5 523 1 504 1 284
XVII. Aktywa razem 122 241 136 970 28 749 31 853
XVIII. Kapitał własny 87 869 86 731 20 665 20 170
XIX. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 872 862
XX. Zobowiązania długoterminowe 10 032 12 954 2 359 3 013
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 24 340 37 285 5 724 8 671
XXII. Pasywa razem 122 241 136 970 28 749 31 853
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIII. Przychody ze sprzedaży 52 468 45 997 12 236 10 850
XXIV. Koszt własny sprzedaży 41 497 32 465 9 677 7 658
XXV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 971 13 532 2 559 3 192
XXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 1 080 2 716 - 252 641
XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem - 1 313 2 600 - 306 613
XXVIII. Zysk (strata) netto - 1 469 2 534 - 343 598
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) -0,12 0,20 -0,03 0,05
XXX. Suma całkowitych dochodów - 1 469 2 534 - 343 598
XXXI. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 820 5 909 191 1 394
XXXIII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 1 384 - 949 - 323 - 224
XXXIV. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej - 372 - 3 520 - 87 - 830
XXXV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 2 971 8 216 693 1 938
XXXVI. Aktywa trwałe 47 692 49 302 11 216 11 466
XXXVII. Aktywa obrotowe 57 181 73 458 13 448 17 083
XXXVIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 971 3 908 699 909
XXXIX. Aktywa razem 104 873 122 760 24 664 28 549
XL. Kapitał własny 72 269 74 020 16 996 17 214
XLI. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 872 862
XLII. Zobowiązania długoterminowe 9 982 12 900 2 348 3 000
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 22 622 35 840 5 320 8 335
XLIV. Pasywa razem 104 873 122 760 24 664 28 549


Dane dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na
dzień 30.06.2019 roku, a dane porównywalne na dzień 31.12.2018 roku.


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:


Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:


- 4,2880 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2019,


- 4,2395 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 30.06.2018.


Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


- 4,2520 – kurs NBP z dnia 30.06.2019 r. - Tabela A kursów średnich nr
124/A/NBP/2019,


- 4,3000 – kurs NBP z dnia 31.12.2018 r. - Tabela A kursów średnich nr
252/A/NBP/2018.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Ailleron SA_Skonsolidowany Raport_1H2019.pdfAilleron SA_Skonsolidowany Raport_1H2019.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport GK Ailleron SA za 1H2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2019-09-30 Łukasz Juśkiewicz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.