REKLAMA

AILLERON S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy Ailleron S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu dokonania obowiązkowej dematerializacji

2020-11-13 15:22
publikacja
2020-11-13 15:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-13
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Czwarte wezwanie akcjonariuszy Ailleron S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu dokonania obowiązkowej dematerializacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent"), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w Krakowie przy al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00-16.00, w terminie do dnia 23 grudnia 2020 roku, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów po tej dacie zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych może skutkować rejestracją akcji w depozycie papierów wartościowych z opóźnieniem, tj. po dniu 1 marca 2021 r.

Zwracamy jednocześnie uwagę na zmianę adresu, pod którym należy składać dokumenty akcji. Zmiana ta obowiązuje od dnia 20 października 2020 roku.

Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki. Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem na rachunku papierów wartościowych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Po tym dniu materialne dokumenty akcji staną się dokumentami dowodowymi wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe oraz niezbędnymi do rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz aktualizacji zapisów na rachunkach papierów wartościowych.

Natomiast po dniu 1 marca 2026 roku nastąpi utrata również mocy dowodowej dokumentów akcji w formie materialnej, które nie zostaną złożone do Spółki i nie zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zapisane na rachunkach papierów wartościowych.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa. Kolejne wezwania będą publikowane przez Emitenta w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The fourth call for shareholders of Ailleron S.A. to submit documents
of shares for their compulsory dematerialisation


The Management Board of Ailleron S.A. with its registered seat in Kraków
(the "Company", the "Issuer"), in connection with Art. 16 of the Act of
August 30, 2019 amending the Code of Commercial Companies and other acts
(Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended from Journal of Laws of
2020, item 875), shares in the Company in a tangible (paper) form to be
deposited at the Company's seat in Krakow at al. Jana Pawła II 43b,
31-864 Kraków, on business days (from Monday to Friday) from 8.00 a.m.
to 4.00 p.m., until December 23, 2020, in order to dematerialize them.
Submission of documents after this date in accordance with the
Regulations of the National Depository for Securities may result in the
registration of shares in the securities depository with a delay, i.e.
after March 1, 2021.


At the same time, we would like to point out to the change of the
address at which share documents should be deposited. This change is
effective from October 20, 2020.


The legal basis for this call is the Act of August 30, 2019 amending the
Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of
2019, item 1798, as amended from Journal of Laws of 2020, item 875) on
the basis of which the obligatory dematerialisation of all shares of the
Company is introduced. Dematerialisation of shares means replacing the
tangible form of shares with an entry in a shareholders’ registry.


Pursuant to the introduced changes to the regulations, the binding force
of tangible documents of shares issued by the Company expires on March
1, 2021.


After that date, the documents of shares will become documentary
evidence only in the scope of proving by a shareholder to the Company
that they are entitled to share rights and will be necessary for
registration in the securities depository maintained by the National
Depository for Securities and updating entries in securities accounts.


However, after March 1, 2026, the tangible form of documents of shares
will also lose their probative value as they will not be submitted to
the Company and will not be registered in the securities depository
maintained by the National Depository for Securities and recorded in
securities accounts.


The documents of shares will be submitted with a written confirmation
issued to the shareholder.


This call is the fourth one of five required by law. Subsequent calls
will be published by the Issuer at an interval not longer than one month
and not shorter than two weeks each.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-13 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2020-11-13 Tomasz Król Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki