REKLAMA

AGORA: Zawarcie aneksu nr 2 do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną - Helios S.A.

2023-01-27 17:45
publikacja
2023-01-27 17:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-27
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Zawarcie aneksu nr 2 do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną - Helios S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Agora", "Spółka") w nawiązaniu do komunikatów giełdowych nr 35/2020 z dnia 24 września 2020 r., 32/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r., oraz 44/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r., powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Helios S.A. („Helios”) aneksu nr 2 („Aneks”) do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Santander”), o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2020 z 24 września 2020 r. („Umowa”). Spółka, jako poręczyciel, wyraziła zgodę na zawarcie Aneksu w dniu 27 stycznia 2023 r.

Na mocy Aneksu, zabezpieczenia przewidziane Umową zostały zmienione w ten sposób, że w ramach dodatkowego zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z Umowy, Spółka objęła poręczeniem udzielonym w związku z umową o kredyt rewolwingowy z dnia 23 grudnia 2020 r. z Santander (z gwarancją spłaty 80% kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 44/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r., również spłatę zobowiązań wynikających z Umowy do kwoty 9.000.000 zł. Poręczenie jest dodatkowo zabezpieczone oświadczeniem Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji złożonym w formie aktu notarialnego.

Pozostałe zabezpieczenia Umowy nie uległy zmianie.

Aneks przewiduje również dostosowanie wskaźników finansowych (m.in. DSCR (wskaźnik pokrycia obsługi długu) oraz Zadłużenia Netto / EBITDA), do których utrzymywania zobowiązana jest spółka Helios S.A., analogicznie do tych, które zostały wskazane w komunikacie 44/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Conclusion of the Annex no. 2 to the revolving loan
agreement with Santander Bank Polska S.A. by the subsidiary Helios S.A.

Regulatory
filing


The Management Board of Agora S.A. with its
registered office in Warsaw ("Agora", "Company") in reference to
regulatory filings Nos. 35/2020 of September 24, 2020, 32/2022 of August
26, 2022 and 44/2022 of December 23, 2022, informs that it obtained
information on the conclusion by the subsidiary Helios S.A. of Annex no.
2 (“Annex”) to the revolving loan agreement with Santander Bank Polska
S.A. based in Warsaw ("Santander"), which was communicated by the
Company in regulatory filing No. 35/2020 of September 24, 2020
(“Agreement”). The Company, as the guarantor, has expressed its consent
for conclusion of the Annex on January 27, 2023.


Pursuant to the Annex, collaterals defined by the
Agreement have been changed in such a way that within the additional
collateral of debt repayment under the Agreement, the Company has
secured repayment of debt under the Agreement by means of a surety in
the amount of up to PLN 9 mio granted in connection with the revolving
loan agreement with Santander with a guarantee of repayment of 80.0% of
the loan by Bank Gospodarstwa Krajowego, the conclusion of which was
communicated by the Company in the regulatory filing No. 44/2020 of
December 23, 2020. The surety is additionally secured by means of a
declaration of submission to execution made in the form of a notarial
deed.


Other provisions on the collaterals remain unaltered.


The Annex also provides for adjustment of the
financial indicators (i.a. DSCR (debt-service coverage ratio) and Net
Debt / EBITDA ratio) that the company Helios S.A. is required to
maintain, parallel to those indicated in regulatory filing No. 44/2022
of December 23, 2022.


Legal basis: art. 17 sec. 1 of the Regulation of the
European Parliament and of the Council (EC) No 596/2014 of 16 April 2014
on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive
2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission
Directive 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Journal of Laws EC L
173 of June 12, 2014).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-27 Anna Kryńska - Godlewska Członek Zarządu
2023-01-27 Tomasz Jagiełło Członek Zarządu =
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki