REKLAMA

AC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.

2021-04-22 15:45
publikacja
2021-04-22 15:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_AC_SA_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdania_finansowego_i_Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Roczne_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_w_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zwiezla_ocena_sytuacji_AC_S.A._za_rok_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku:

I. Na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
na 19 maja 2021 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchylenie tajności wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2020.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2020 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Anatolowi Timoszukowi, Pani Katarzynie Rutkowskiej oraz Panu Piotrowi Marcinkowskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Piotrowi Laskowskiemu, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu, Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu Panu Michałowi Karolowi Hulbójowi i Pani Marzenie Annie Smolarczyk) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za lata 2019-2020” sporządzonym przez Radę Nadzorczą AC S.A.
16. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

II. Podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AC SA 2021.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA AC SA 2021.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonanego zgodnie z art. 4022 ksh oraz szczegółowe warunki uczestnictwa
Projekty uchwał na ZWZ.pdfProjekty uchwał na ZWZ.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A.
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania finansowego i Zarządu.pdfSprawozdanie RN z oceny sprawozdania finansowego i Zarządu.pdf Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań Zarządu i finansowego za rok 2020
Roczne Sprawozdanie z działalności RN w 2020.pdfRoczne Sprawozdanie z działalności RN w 2020.pdf Roczne sprawozdanie z działalności RN za 2020
Zwięzła ocena sytuacji AC S.A. za rok 2020.pdfZwięzła ocena sytuacji AC S.A. za rok 2020.pdf Zwięzła ocena sytuacji Spółki za rok 2020
Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdfSprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za lata 2019-2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Katarzyna Rutkowska Wiceprezes Zarządu
2021-04-22 Piotr Marcinkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki