REKLAMA

13FORTUNA: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

2008-11-13 17:40
publikacja
2008-11-13 17:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. BILANS

6. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO

7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

15. UDZIAŁY WIODĄCE

16. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.

17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

19. OBLIGACJE

20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO

22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI


Spis załączników:
Inf_dod_3_kw_08_Fortunav2.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
I. Przychody z inwestycji 363 216 106 63
II. Wynik z inwestycji netto -1 124 507 -328 148
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 0 708 0 207
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 124 1 215 -328 355
V. Zysk (strata) brutto -1 124 1 215 -328 355
VI. Zysk (strata) netto -1 124 1 215 -328 355
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 126 1 664 -329 486
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -1 126 1 664 -329 486
X. Aktywa razem 8 022 8 785 2 354 2 578
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem 129 316 38 93
Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 46 33 13 10
XIII. Kapitał własny (aktywa netto) 7 893 8 469 2 316 2 485
XIV. Kapitał zakładowy 793 7 254 233 2 128
XV. Liczba akcji (w szt.) 7 930 508 7 930 508 7 930 508 7 930 508
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,00 1,07 0,29 0,31
XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję
(w zł/EUR)
1,00 1,07 0,29 0,31
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,14 0,15 -0,04 0,04
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,14 0,15 -0,04 0,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)


Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 7 930 508 na dzień 30.09.2008 oraz na dzień
30.09.2007.


Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do
średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje
własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 7 930 508 za okres
od 1.01.2008 do 30.09.2008 oraz za okres od 1.01.2007 do 30.09.2007.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis

BILANS w tys.
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007
Aktywa
A. Portfel inwestycyjny 0 0 9 506
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 0 0 0 497
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych
Akcje w jednostkach zależnych notowanych
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
Notowane dłużne papiery wartościowe
1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe 0 0 0 497
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 0 0 9 9
Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych
Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych
Nienotowane dłużne papiery wartościowe
1. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe 0 0 9 9
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
B. Należności 1 2 2 11
Należności z tytułu udzielonych pożyczek
Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Należności z tytułu odsetek
Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
1. Pozostałe należności 1 2 2 11
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 989 8 189 9 114 8 263
D. Inne aktywa 32 16 0 5
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe
1. Rozliczenia międzyokresowe 32 16 0 5
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 32 16 0 5
Pozostałe
Wartość firmy z wyceny
Aktywa, razem 8 022 8 207 9 125 8 785
E. Zobowiązania i Rezerwy 129 69 108 316
I. Zobowiązania 46 30 59 33
Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 10 19 1 0
2. Pozostałe zobowiązania 36 11 58 33
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe
Krótkoterminowe
II. Rezerwy 83 39 49 283
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
Długoterminowe
Krótkoterminowe
1. Pozostałe rezerwy 83 39 49 283
Długoterminowe
1.1. Krótkoterminowe 83 39 49 283
Rezerwa z wyceny
Zobowiązania i rezerwy, razem 129 69 108 316
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) 7 893 8 138 9 017 8 469
F. Kapitał własny 7 893 8 138 9 017 8 469
1. Kapitał zakładowy 793 7 515 7 515 7 254
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 8 224 0 0 0
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:
środków trwałych
akcji i udziałów
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: 0 1 502 0 0
- zrealizowany zysk (strata) 0 1 502 0 0
niezrealizowany zysk (strata)
4. Zysk (strata) netto, w tym: -1 124 -879 1 502 1 215
- zrealizowany zysk (strata) netto -1 124 -879 1 502 1 215
niezrealizowany zysk (strata) netto
5. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
Liczba akcji (w szt.) 7 930 508 7 930 508 7 930 508 7 930 508
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1,00 1,03 1,14 1,07
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 1,00 1,03 1,14 0,00


Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz.
Liczba ta wynosiła 7 930 508 na dzień 30.09.2008, 30.06.2008, 31.12.2007
i na dzień 30.09.2007.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

ZREALIZOWANY WYNIK NETTO w tys.
stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -1 124 -879 1 502 1 215
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych 0 1 502 0 0
Zrealizowany wynik netto, razem -1 124 623 1 502 1 215
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO w tys.
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych
Niezrealizowany wynik netto, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE w tys.
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys.
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
A. Przychody z inwestycji 115 363 88 216
Udział w wyniku finansowym netto
Z tytułu udziałów wiodących
Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych
1. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 0 26 28 63
1.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 0 0 28 63
1.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych 0
1.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 0 26 0 0
2. Przychody z tytułu odsetek 115 337 60 153
Dodatnie różnice kursowe
Pozostałe
B. Pozostałe przychody operacyjne 0 3 5 1 024
C. Koszty operacyjne 360 1 481 229 733
1. Koszty działania funduszu 360 1 441 229 733
Wynagrodzenie firmy zarządzającej
1.1. Usługi doradztwa finansowego 128 365 99 324
1.2. Usługi prawne 11 160 12 59
Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
1.3. Ujemne różnice kursowe 5 7 0 0
1.4. Pozostałe koszty 216 909 118 350
2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 0 40 0 0
Pozostałe koszty operacyjne
D. Rezerwy i odpisy aktualizujące 0 9 0 0
E. Wynik z inwestycji netto -245 -1 124 -136 507
F. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 0 0 0 708
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 0 0 0 708
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny
G. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -245 -1 124 -136 1 215
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
H. Zysk (strata) brutto -245 -1 124 -136 1 215
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
I. Zysk (strata) netto, w tym: -245 -1 124 -136 1 215
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -245 -1 124 -136 1 215
Niezrealizowany zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -837 1 113
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 930 508 7 930 508
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11 0,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11 0,14


Zysk (stratę) na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku (straty)
netto zanualizowanego do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu
ostatnich 12 miesięcy, pomniejszonych o akcje własne posiadane przez
Fundusz.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys.
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 138 9 017 7 279 7 279
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 138 9 017 7 279 7 279
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 515 7 515 7 279 7 279
1.1. Zmiany kapitału zakładowego -6 722 -6 722 236 -25
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 236 0
emisji akcji
- rozwiąznia rezerwy na likwidację Funduszu 0 0 236 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 6 722 6 722 0 25
umorzenia akcji
- wycena akcji w pozostałych jednostkach 0 0 0 25
- przeniesienie na kapitał zapasowy 6 722 6 722 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 793 793 7 515 7 254
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje własne na początek okresu
Zmiany akcji własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 0 0 0 0
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 8 224 8 224 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 8 224 8 224 0 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- podziału zysku (ustawowo) 1 502 1 502 0 0
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie z kapitału zakładowego 6 722 6 722 0 0
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 8 224 8 224 0 0
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 623 1 502 0 0
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 502 1 502 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
3.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 502 1 502 0 0
3.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 502 1 502 0 0
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 1 502 1 502 0 0
- przeniesienia na kapitał zapasowy 1 502 1 502 0 0
3.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
3.1.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 879 0 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
3.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 879 0 0 0
3.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu 879 0 0 0
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
3.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu 879 0 0 0
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.2.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 879 0 0 0
3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -879 0 0 0
4. Wynik netto -245 -1 124 1 502 1 215
a) zysk netto 0 0 1 502 1 215
- zrealizowany 0 0 1 502 1 215
niezrealizowany
b) strata netto 245 1 124 0 0
- zrealizowana 245 1 124 0 0
niezrealizowana
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 7 893 7 893 9 017 8 469
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 893 7 893 9 017 8 469


Na dzień rozpoczęcia likwidacji (1.10.2006) wszystkie składniki kapitału
własnego zostały połączone w jeden kapitał podstawowy.


W związku z uchyleniem likwidacji z dniem 20 grudnia 2007 roku, w dniu 9
września 2008 roku Walne Zgromadzenie Funduszu podjęło decyzję o
podziale kapitału podstawowego na:


- kapitał zakładowy w kwocie 793 tys. zł (wartość nominalna akcji)


- kapitał zapasowy w kwocie 6 722 tys. zł


Jednocześnie Walne Zgromadzenie Funduszu podjęło decyzję o przeniesieniu
zysku za rok 2007 w wysokości 1 502 tys. zł na kapitał zapasowy.


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastajaco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy 122 365 110 2 447
1. Odsetki 122 336 103 439
2. Dywidendy i udziały w zyskach 0 26 0 0
Zbycie udziałów wiodących
Zbycie udziałów mniejszościowych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
3. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 0 0 0 1 207
4. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 777
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
5. Inne wpływy operacyjne, w tym: 0 3 7 24
II. Wydatki 315 1 491 266 783
Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej
1. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego 77 351 148 375
2. Wydatki z tytułu usług prawnych 7 162 12 59
Nabycie udziałów wiodących
Nabycie udziałów mniejszościowych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Udzielone pożyczki
3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 0 7 0 0
4. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 33 0 0
5. Inne wydatki operacyjne, w tym: 231 938 106 349
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) -193 -1 126 -156 1 664
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty
Pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe, w tym:
Wydatki
Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału
Nabycie akcji własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Odsetki
Inne wydatki finansowe, w tym:
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) -193 -1 126 -156 1 664
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -200 -1 125 -172 1 664
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytow bankowych -7 1 -16 0
E. Środki pieniężne na początek okresu 8 189 9 114 8 435 6 599
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: 7 989 7 989 8 263 8 263
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Inf dod_3_kw_08 Fortunav2.pdf Inf dod_3_kw_08 Fortunav2.pdf Informacja dodatkowa

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
w tys.
Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Akcje i udziały w jednostkach zależnych Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe Zagraniczne papiery wartościowe Razem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
Zwiększenia (z tytułu)
a. Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
- Rezerwy i odpisy aktualizujące 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
Wartość bilansowa na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
w tys.
Z nieograniczoną zbywalnością Z ograniczoną zbywalnością
notowane na giełdach notowane na rynkach pozagiełdowych nienotowane na rynkach regulowanych
Udziały wiodące
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Udziały mniejszościowe
wartość bilansowa 0 0 0 0
wartość według ceny nabycia 0 0 0 11 751
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
wartość bilansowa 0 0 0 0
wartość według ceny nabycia 0 0 0 939
wartość godziwa
wartość rynkowa
Dłużne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Pozostałe (wg tytułów)
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Zagraniczne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Razem
wartość bilansowa 0 0 0 0
wartość według ceny nabycia 0 0 0 12 690
wartość rynkowa 0 0 0


1) W przypadku akcji i udziałów nie
notowanych na rynkach regulowanych oraz z ograniczoną zbywalnością z
powodu braku transakcji rynkowych określenie wartości rynkowej nie jest
możliwe. 2) W przypadku spółek mniejszościowych nie określono wartości
godziwej z powodu wyceny wyżej wymienionych udziałów poprzez
skorygowanie wartości w cenie nabycia o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.


UDZIAŁY WIODĄCE
Lp. w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji/ udziałów Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów Wartość bilansowa akcji/ udziałów Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Razem

UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
Lp. w tys.
Nazwa jednostki Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Zapasy Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym: Ogółem, w tym:
Zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy Zapasowy Rezerwowe Wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe
Razem

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Charakter powiązania Liczba akcji/ udziałów Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów Wartość bilansowa akcji/ udziałów Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Razem

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Zapasy Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym: Ogółem, w tym:
Zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy Zapasowy Rezerwowe Wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe
Razem

OBLIGACJE
Lp. w tys.
Emitent Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto w %
Razem

INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Lp. w tys.
Emitent Rodzaj papieru Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto w %
Razem

Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale.
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-11-13 Yair Segal Prezes Zarządu
2008-11-13 John W. Cutts Wiceprezes Zarządu
2008-11-13 Maciej Karpiński Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki