11 źródeł przychodów, których NIE trzeba wykazywać w deklaracji PIT

analityk Bankier.pl

Niektórzy podatnicy mogą pominąć niektóre z wynagrodzeń i nie wykazywać ich w deklaracji PIT. Nie odprowadzą od nich także podatku dochodowego. To, co zarobią, mogą zatem w całości schować do portfela lub wydać na własne potrzeby.

Po publikacji artykułu "13 zdarzeń, do których lepiej przyznać się fiskusowi w zeznaniu rocznym PIT", czytelnicy biorący udział w głosowaniu #naBankiera tym razem chcieli usłyszeć, jakich przychodów w deklaracji bez konsekwencji można nie wykazywać.

Szereg przychodów pozostaje poza obowiązkiem podatkowym, inne – mimo że normalnie opodatkowane – pozostają z podatku zwolnione w szczególnych przypadkach. Obu ich rodzajów nie trzeba wykazywać w deklaracji rocznej PIT. Nie trzeba również od nich płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. 

1. Za transport BlaBlaCar lub transport grupowy

Osoby pobierające opłatę za transport grupowy nie muszą jego wartości wykazywać w rocznym rozliczeniu PIT. Spowodowane jest to dzieleniem kwoty za przejazd, a nie uzyskiwaniem przychodu z transportu innych osób. O ile zatem wspólne przejazdy oparte na zasadzie podziału kosztów podróży nie podlegają opodatkowaniu – to inaczej jest już w sytuacji, w której przejazd organizowany jest w celu uzyskania korzyści majątkowej. Dotyczy to zarówno wyjazdu na dłuższej trasie, jak i transportów miejskich (Uber). Również w przypadku, gdy suma zwrotów od poszczególnych pasażerów przekracza poniesiony koszt przejazdu – to taka nadwyżka powinna zostać wykazana w rocznym rozliczeniu.  

2. Prezenty od rodziców, dziadków, na urodziny, ślub czy komunię oraz spadki

Kwoty te nie są przychodem w rozumieniu podatku dochodowego. Podlegają one jednak każdorazowo rozliczeniu w podatku od spadków i darowizn. W wielu przypadkach również tego podatku nie trzeba płacić, niemniej o ile w podatku dochodowym (PIT) kwoty w ogóle nie trzeba wykazywać, to dla celów rozliczeń podatku od spadków i darowizn konieczne może okazać się zgłoszenie podatkowe. Jedynie kwoty niewielkie – do kilku tysięcy złotych (dokładna kwota zależna jest od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa między osobami) w obrębie kolejnych 5 lat nie będą w tych przypadkach zmuszały do jakichkolwiek zgłoszeń podatkowych. 

3. Nagrody, prezenty i urlopy od pracodawców

Zwolnione są z podatku wyłącznie, jeśli pochodzą z prowadzonego przez zakład pracy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a kwoty wypłacane są w związku z działalnością socjalną i nie przekraczały one w 2017 r. 380 zł, a w 2018 r. – 1000 zł. W praktyce najczęściej finansowane są z tego tytułu świadczenia takie jak wypoczynek pracowników, nagrody w konkursach pracowniczych organizowanych w trakcie imprez integracyjnych, prezenty na święta, karty przedpłacone czy pomoc pieniężna w związku ze zdarzeniami losowymi. Zwolnienie dotyczy jedynie świadczeń z ZFŚS wypłacanych wyłącznie na rzecz pracowników, stąd wypłaty takich samych kwot ze środków obrotowych lub na rzecz osób zatrudnionych na podstawie innych tytułów niż umowa o pracę zmusza do zapłaty podatku i wykazania kwot zarówno w PIT-11 z zakładu pracy, jak i w rocznej deklaracji podatkowej.

4. Alimenty

Nie ma konieczności wykazywać ich, jeśli są przekazywane na rzecz osoby małoletniej – czyli do ukończenia 18 r.ż. Świadczenia dla osób starszych opodatkować należy, gdy ich miesięczna wartość przekracza 700 zł.

5. Transport do miejsca pracy

Jeśli pracodawca organizuje autobusy lub pojazdy, którymi dowozi bezpłatnie do pracy wszystkie osoby, to nie sposób ustalić wartości przychodu, jaki z tego tytułu przysługuje poszczególnym pracownikom. W efekcie taki transport, inaczej niż finansowanie kart imiennych na transport miejski lub na dojazdy taksówkami, nie powoduje po stronie pracowników przychodu.

6. Przychody z pracy z zagranicy

W zależności od kraju, z którego osiąga się przychody, podatnik może albo wykazywać wynagrodzenia wyłącznie w celu ustalenia ostatecznej stawki podatkowej dla jego dodatkowych - krajowych (polskich) zarobków, albo też opodatkowywać te zagraniczne wynagrodzenia w Polsce, odliczając podatek zagraniczny. Jednak w polskim Picie w obu przypadkach nie należy wykazywać części przychodów za czasowo wykonywaną za granicą pracę na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy za każdy dzień pobytu za granicą - w kwocie odpowiadającej 30% diety zagranicznej. Pozwala to na znaczne obniżenie wartości zagranicznych wynagrodzeń wykazywanych w polskiej deklaracji PIT. Przykładowo w przypadku pracy w Niemczech – nie trzeba wykazywać 14,7 euro za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy, a w przypadku Wielkiej Brytanii - 10,5 funtów. Odliczenie obejmuje nie tylko dni robocze, ale również soboty, niedziele, dni urlopu wypoczynkowego, chorobowego czy święta.

7. Diety i wyjazdy w delegacje

Zwolnione z opodatkowania pozostają diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika lub podróży osoby niebędącej pracownikiem - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Dla pracownika odbywającego podróż krajową dieta taka to 30 zł za dzień pobytu w delegacji. Zwolnione z opodatkowania pozostaje również m.in. wypłacane świadczenie za podróż własnym samochodem pracownika – do wysokości 83,58 zł za 100 km przebiegu.

8. Zasiłki, dodatki… oraz 500+

Wypełniając roczną deklarację PIT, nie trzeba pamiętać m.in. o świadczeniach rodzinnych, dodatkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, zasiłkach dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczeniach pieniężnych otrzymanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zasiłkach porodowych, świadczeniach wychowawczych (500+), dodatkach do rent rodzinnych dla sierot zupełnych czy zasiłkach chorobowych z KRUS-u (ubezpieczenia rolniczego).

9. Wynajem pokoi dla turystów i sprzedaż posiłków

Ograniczeniu w podatku dochodowym podlega również popularna ostatnio metoda zarobków sezonowych na turystach. Zwolnione z podatku i rozliczeń PIT są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5 (nie ma przy tym znaczenia ilość łóżek w tych pokojach).

10. Zarobek z przetworów domowych

Rolnicy, którzy prowadzą sprzedaż przetworzonych sposobem nieprzemysłowym produktów rolnych i zachowują warunki dotyczące takiej sprzedaży, m.in. co do jej ewidencjonowania i sprzedawania wyłącznie w gospodarstwie lub na targu oraz sprzedaż prowadzą w znaczącej części dla osób fizycznych – mogą jej nie wykazywać w rozliczeniu PIT, o ile przychód nie przekracza 20 000 zł.

11. Sprzedaż nieruchomości lub prawa do nieruchomości

Po pięciu latach, licząc od końca roku nabycia lub wybudowania, nie trzeba deklarować na PIT-39 sprzedaży mieszkania, domu lub gruntu, czy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Przydatne skróty: jak rozliczyć PIT 

Piotr Szulczewski

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 0 hatlik1

ROLNIK 5 POKOJI POD WYNAJEM 5X160zl x160dmi
TO JEST TROCHĘ KASY KOŁO 150000ZL Z JEDZENIEM NA ROK
CZY POWINNO BYĆ WOLNE OD PODATKU??????

! Odpowiedz
5 6 zenonn

Czy finansowanie studenta przez rodziców podlega podatkowi? A studia doktoranckie?
Student w Warszawie czy Rzeszowie potrzebuje minimum 1 tys na stancję i podobną kwotę na życie. >> 2*9 tys zł/5 lat
Alimenty? art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Jak często ma wysyłać SD-Z2 ?

! Odpowiedz
6 145 jasiek2017

12 nie trzeba wykazywac dochodow z prostytucji. Jest ona w Polsce nieopodatkowana.

! Odpowiedz
0 2 specjalnie_zarejstrowany1

13 dochody z handlu runem lesnym tez sa nieopodatkowane

! Odpowiedz
0 0 newconnect odpowiada specjalnie_zarejstrowany1

Ale Ty tak apropos jaska? Że runo leśne? Leśne ssaki tak wnioskujesz?

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

    Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.