REKLAMA
BADANIE

mBank pokazał wyniki. IV kwartał na plusie, ale cały 2022 rok był ujemny

2023-02-09 06:58, akt.2023-02-09 12:15
publikacja
2023-02-09 06:58
aktualizacja
2023-02-09 12:15

Zysk netto grupy mBanku w czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 834,5 mln zł, podczas gdy rok wcześnej bank miał 1,63 mld zł straty netto - poinformował bank we wstępnych wynikach. Zysk mBanku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 854,2 mln zł.

mBank pokazał wyniki. IV kwartał na plusie, ale cały 2022 rok był ujemny
mBank pokazał wyniki. IV kwartał na plusie, ale cały 2022 rok był ujemny
/ mBank

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał 2022 r. wahały się od 779 mln zł do 949 mln zł.

Bank informował wcześniej, że wynik netto grupy w IV kwartale był dodatni, natomiast wynik netto za cały 2022 rok był ujemny.

W całym 2022 roku strata grupy mBanku wyniosła 702,7 mln zł. Wpływ na wyniki banku w 2022 roku miały koszty prawne z tytułu portfela CHF w wysokości 3,1 mld zł.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.974,5 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.982,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.931 - 2.026,9 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 65 proc. rdr i 173 proc. w porównaniu z III kwartałem, który był obciążony kosztami wakacji kredytowych.

mBank podał, że po skorygowaniu o wpływ wakacji kredytowych, wynik z tytułu odsetek był stabilny w ujęciu kwartalnym. Bank podał, że w IV kwartale 2022 roku nastąpił wzrost przychodów z tytułu odsetek do 3,3 mld zł, głównie dzięki wcześniejszym podwyżkom stóp procentowych.

Po skorygowaniu o wpływ „wakacji kredytowych” przychody z tytułu odsetek wzrosły o 6,5 proc. w ujęciu kwartalnym. Jednocześnie nastąpił wzrost kosztów z tytułu odsetek, spowodowany głównie wyższym kosztem depozytów od klientów.

Marża odsetkowa netto w grupie mBanku pozostała stabilna w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2022 roku osiągnęła poziom 4,03 proc.

Wynik z prowizji wyniósł 467,8 mln zł i był 6 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 497,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 482,6 mln zł do 506,6 mln zł).

Wynik z tytułu opłat i prowizji spadł 3 proc. rdr i 10 proc. kdk. Bank poinformował, że w IV kwartale 2022 roku zaksięgowano koszty konkursów sprzedażowych oraz wyższe koszty procesów należytej staranności wobec klientów, a także wyższe koszty związane ze sprzedażą produktów banku przez zewnętrzne podmioty.

Saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło w ostatnim kwartale 2022 roku 188,1 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 15 proc. wyższych odpisów na poziomie 220,7 mln zł (w przedziale od 186 mln zł do 282 mln zł). Rezerwy spadły 35 proc. rdr i wzrosły 3 proc. kdk.

Koszt ryzyka kredytowego jest na poziomie 61 punktów bazowych, a za cały 2022 rok wynosi 68 pb.

Koszty ryzyka prawnego mBanku w związku kredytami CHF w IV kwartale wyniosły 430,1 mln zł, podczas gdy w III kwartale były na poziomie 2,3 mld zł. Koszty te wynikają głównie z uwzględnienia kosztów prawomocnych wyroków sądowych, kosztów zawartych ugód oraz aktualizacji parametrów rynkowych uwzględnianych w modelu.

Łączne koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi ujęte w 2022 roku wyniosły 3,11 mld zł, podczas gdy w 2021 roku było to 2,76 mld zł.

W IV kwartale 2022 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku zmniejszyły się o 23,5 proc. w stosunku do III kwartału i wyniosły 631,1 mln zł. Koszty wzrosły 6 proc. rdr.

W III kwartale 2022 roku bank zaksięgował składkę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 184,1 mln zł, a w IV kwartale zmniejszono kwotę zaksięgowanej składki o 13,1 mln zł.

W IV kwartale nastąpił wzrost kosztów pracowniczych o 18,9 proc., spowodowany wzrostem kosztów wynagrodzeń. Jednocześnie koszty rzeczowe obniżyły się o 6,2 proc., głównie za sprawą niższych kosztów administracji i obsługi nieruchomości oraz IT. Amortyzacja nieznacznie obniżyła się w ujęciu kwartalnym.

Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec 2022 roku wyniosła 120,2 mld zł, co oznacza spadek 4,1 proc. kwartał do kwartału.

Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym obniżyła się kwartalnie o 5,7 proc., z kolei wolumen kredytów udzielonych klientom detalicznym zmniejszył się o 2,8 proc.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w IV kwartale spadła 83 proc. rdr i 49 proc. kdk do 503 mln zł. Sprzedaż kredytów niehipotecznych spadła 24 proc. rdr i 15 proc. kdk do 1,9 mld zł.

Sprzedaż kredytów korporacyjnych w ostatnim kwartale 2022 roku wyniosła 8,3 mld zł, czyli spadła o 12 proc. rdr i wzrosła 10 proc. kdk.

Bank podał, że pozytywny wpływ na wysokość współczynników kapitałowych miała też przeprowadzona w grudniu 2022 roku transakcja sekurytyzacji syntetycznej na portfelu kredytów korporacyjnych o wartości 3,7 mld zł.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 16,4 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier I jest na poziomie 13,9 proc.

Wyniki grupy mBanku w czwartym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników
w mln zł 4Q2022 konsensus różnica


PAP

Wynik odsetkowy 1 974,5 1 982,4 -0,4%
Wynik z prowizji 467,8 497,2 -5,9%
Koszty ogółem 631,1 642,5 -1,8%
Saldo rezerw -188,1 -220,7 -14,8%
Wynik netto 834,5 854,2 -2,3%4Q2022 4Q2021 różnica 3Q2022
w mln zł

rdr

Wynik odsetkowy 1974 1 197 64,9% 724
Wynik z prowizji 468 483 -3,2% 522
Koszty ogółem 631 595 6,0% 825
Saldo rezerw -188 -290 -35,1% -183
Wynik netto 835 -1631
-2279

Według mBanku spadające kredyty mogą wpłynąć na dynamikę przychodów.

Bank podał, że istotne dostosowania w tabeli opłat i prowizji zostały już wprowadzone.

"Wzrost bazy klientów i transakcyjności może zostać zniwelowany przez spowolnienie gospodarcze i słabszy popyt na produkty" - napisano w prezentacji.

mBank ocenia, że zmieniające się otoczenie makroekonomiczne i sytuacja geopolityczna mogą wpłynąć na sytuację finansową kredytobiorców.

"Ogólna jakość aktywów nie powinna ulec istotnemu pogorszeniudzięki ostrożnemu podejściu do udzielania kredytów, chyba że nastąpi bardziej negatywny przebieg wojny i kryzys energetyczny" - napisano w prezentacji.

mBank a frankowcy

Łącza liczba ugód zawartych przez mBank ze swoimi klientami w sprawie kredytów hipotecznych w CHF wynosi 3 018, wraz z pilotażem i wcześniejszymi ofertami - podał bank w prezentacji. W samym styczniu bank podpisał 1 104 ugód.

Program ugód został rozpoczęty w IV kwartale 2022 roku. Bank podał, że dotarcie z ofertą do wszystkich aktywnych klientów planowane jest do końca II kwartału 2023 roku.

Łączne koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi ujęte w 2022 roku wyniosły 3,11 mld zł, podczas gdy w 2021 roku było to 2,76 mld zł.

W zaktualizowanej metodologii kalkulacji rezerw bank zakłada, że duży odsetek spraw zakończy się nieważnością umowy kredytowej. mBank podał, że obecne rezerwy prawne uwzględniają również wyższe koszty ugód.

mBank założył prawdopodobieństwo akceptacji ugód w sprawie kredytów frankowych całego portfela aktywnego na poziomie 32 proc., podczas gdy pod koniec 2021 roku zakładał poziom 34 proc.

Pokrycie portfela CHF utworzonymi rezerwami na ryzyko prawne pod koniec 2022 roku wzrosło do 54,3 proc.

W nowym podejściu do kalkulacji rezerw mBank zakłada większą liczbę przyszłych pozwów (31 tys. wobec 23 tys. poprzednio) oraz mniejszą liczbę klientów, którzy pozostaną bierni (nie wytoczą sprawy, ani nie zawrą ugody z bankiem).

Liczba indywidualnych spraw sądowych dotyczących klauzul waloryzacyjnych na koniec 2022 roku wynosiła 17 627. W damym IV kwartale przybyło 766 spraw, podczas gdy w III kwartale doszło ich 1 160.

Bank podał, że udział negatywnych dla niego wyroków sądowych wzrósłz 59,5 proc. na koniec 2020 r. do 82,7 proc. w 2021 r. i osiągnął poziom 95 proc. na koniec 2022 r

Wartość bilansowa kredytów hipotecznych i mieszkaniowych udzielonych osobom fizycznym w CHF pod koniec 2022 roku spadła do 6,1 mld zł (tj. 1,3 mld CHF), z 9,1 mld zł (tj. 2 mld CHF) na koniec 2021 roku.

mBank planuje w 2023 roku kolejne transakcje sekurytyzacyjne

mBank planuje w 2023 roku przeprowadzić kolejne transakcje sekurytyzacyjne - poinformował wiceprezes banku Marek Lusztyn podczas konferencji prasowej.

"Biorąc pod uwagę poziom zainteresowania klientów kredytowaniem i naszą intencję utrzymania buforów nad minimalnymi wymogami kapitałowymi, kontynuacja emisji na rynek sekurytyzacyjny będzie jednym z elementów zarządzania ryzykiem kredytowym i pozycją kapitałową banku" - dodał.

W 2022 roku bank przeprowadził dwie transakcje sekurytyzacji na portfelach o łącznej wartości 12,6 mld zł, poprawiające TCR dla grupy mBanku o 0,9 p.p. na koniec roku.

Podał, że bank planuje w 2023 roku jedną bądź dwie emisje benchmarkowe pod MREL.

"Jeżeli warunki rynkowe nam na to pozwolą i nie będzie tutaj istotnych ograniczeń w płynności rynku, wynikających z sytuacji geopolitycznej, to planujemy jedną bądź dwie emisje benchmarkowe MREL-owskie w 2023 roku" - powiedział Lusztyn.

Bank podał, że oczekuje, że docelowy wymóg MREL, który zostanie ustalony dla mBanku na poziomie skonsolidowanym, z wyłączeniem mBanku Hipotecznego, wyniesie 18,57 proc. łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) i powinien zostać osiągnięty do końca 2023 roku.

Lusztyn podał, że w trakcie 2023 roku bank planuje wprowadzić do oferty pierwsze produkty kredytowe oparte na nowej stawce WIRON.

seb/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (5)

dodaj komentarz
kaczdzonjar
a banksterzy płakali że wakacje kredytowe ich wykończą - a tu proszę bank za bankiem kosmiczne wyniki
franek_bez_franka2
Kto przelicytuje.
Ostatnie doniesienia z frontu (IV kwartał 2022).
601:2 wygrane sprawy prawomocnie przez Franka.
Skuteczność prawnicza mbąka 0,33%.
prezestak
Przy takich propozycjach ugody to się nie dziwie ze się spodziewają wzrostu pozwów chf
franek_bez_franka2
To ten bąnk, którego prezes towarzysz po zakończonej sprawie jeszcze na sali poucza Sędziów jakie maja wydawać wyroki frankowe.
zoomek
Patrząc po biurowcu to widać że mieli za dużo. Balcerowiczem w nich, popiwek doyebać!

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki