REKLAMA

ŻYWIEC: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

2022-09-20 17:01
publikacja
2022-09-20 17:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-20
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie, § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje:

I. W dniu 20.09.2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 10 102 081 akcji i głosów, tj. 98,35 % kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Uczestnikami Walnego Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego byli:

- Heineken International B.V, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia - 6 692 421 akcji i głosów,
tj. 65,15 % ogólnej liczby głosów i 66,25 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.09.2022 r.,

- Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia - 3 409 660 akcji i głosów, tj. 33,20% ogólnej liczby
głosów i 33,75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.09.2022 r.

II. Podjęte uchwały na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.09.2022 r.:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 20 września 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pana Rafała Ryczek na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 10 102 081, tj. 98,35 % kapitału zakładowego
Liczba głosów oddanych „za”: 10 102 081
Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 20 września 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1. W oparciu o wyniki przeprowadzonego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Elżbietę Chojna – Duch.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 10 102 081, tj. 98,35 % kapitału zakładowego
Liczba głosów oddanych „za”: 10 102 081
Liczba głosów oddanych „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

III.
Prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracuje nieprzerwanie do dziś jako profesor UW. Po studiach doktoranckich odbyła roczne studia podyplomowe – prawo i ekonomia w Unii Europejskiej w Centre Européen Universitaire w Nancy (Francja). Od lat jest nauczycielem akademickim zaangażowanym w działalność dydaktyczną. Jest profesorem i wieloletnim byłym kierownikiem Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UW. Od 1991 r. jako wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, a w latach 2005–2007 jako jego dyrektor. W latach 1995 - 2000 była prorektorem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Od lat 90. sprawowała szereg funkcji publicznych: w latach 1994-1995 oraz 2007-2009 jako wiceminister finansów, w latach 1993-1995 członek Rady Samorządowej przy Prezydencie RP, 1999 r. członek Rady Legislacyjnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w latach 2002-2007 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, w latach 2003-2004 przewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, w latach 2007-2009 przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego, w latach 2010-2016 członek Rady Polityki Pieniężnej, od 2020 r. doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Była członkiem rad nadzorczych, w tym m.in. TUiR Warta S.A., Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-20 Dariusz Tychowski Prokurent
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki