REKLAMA

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: wyniki finansowe

2022-04-30 06:08
publikacja
2022-04-30 06:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
ZEPAK_2021-R_Sprawozdanie_Finansowe_ZEPAK.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2021-R_Sprawozdanie_Finansowe_ZEPAK.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZE_PAK_-_Sprawozdanie_z_badania_jednostkowe_2021.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2021-R_ListPrezesa.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2021-R_ListPrezesa.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2021-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_ZEPAK.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2021-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_ZEPAK.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2021-R_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_ZEPAK.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2021-R_Oswiadczenia_ZEPAK_rzetelnosc_sprawozdan.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2021-R_Oswiadczenia_ZEPAK_rzetelnosc_sprawozdan.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2021-R_Ocena_Rady_Nadzorczej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 246 878,00 1 846 683,00 490 853,00 412 740,00
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -522 023,00 -114 545,00 -114 041,00 -25 601,00
III. Zysk/Strata brutto -527 243,00 -255 815,00 -115 181,00 -57 176,00
IV. Zysk/Strata netto -301 935,00 -182 414,00 -65 961,00 -40 770,00
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -18 902,00 239 424,00 -4 129,00 53 512,00
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -138 698,00 -117 884,00 -30 300,00 -26 348,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 119 369,00 -1 099,00 26 077,00 -246,00
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -38 231,00 120 441,00 -8 352,00 26 919,00
IX. Zysk netto na akcję (w złotych/euro na akcję) -5,94 -3,59 -1,30 -0,80
X. Średnioważona liczba akcji 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00
Stan na 31.12.2021; 31.12.2020; 31.12.2021; 31.12.2020
XI. Aktywa razem 2 701 772,00 2 451 709,00 587 418,00 531 271,00
XII. Aktywa trwałe 842 868,00 1 497 850,00 183 256,00 324 575,00
XIII. Aktywa obrotowe 1 858 904,00 953 859,00 404 162,00 206 696,00
XIV. Kapitał własny 864 837,00 1 277 167,00 188 033,00 276 755,00
XV. Kapitał podstawowy 101 647,00 101 647,00 22 100,00 22 026,00
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 836 935,00 1 174 542,00 399 386,00 254 516,00
XVII. Zobowiązania długoterminowe 107 378,00 2 648,00 23 346,00 574,00
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 356 335,00 175 443,00 77 474,00 38 017,00
XIX. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 17,02 25,13 3,70 5,45
XX. Średnioważona liczba akcji 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00 50 823 547,00
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:
1. dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, co daje 4,5775 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, co daje 4,4742 euro/złoty.
2. dane dotyczące poszczególnych pozycji bilansu zgodnie ze średnim kursem euro/złoty określonym przez NBP na dzień 31 grudnia 2021 roku, tj. 4,5994 euro/złoty oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku, tj. 4,6148 euro/złoty.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ZEPAK_2021-R_Sprawozdanie_Finansowe_ZEPAK.xhtmlZEPAK_2021-R_Sprawozdanie_Finansowe_ZEPAK.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe
ZEPAK_2021-R_Sprawozdanie_Finansowe_ZEPAK.xhtml.XAdESZEPAK_2021-R_Sprawozdanie_Finansowe_ZEPAK.xhtml.XAdES Jednostkowe sprawozdanie finansowe podpis
ZE PAK - Sprawozdanie z badania jednostkowe_2021.zipZE PAK - Sprawozdanie z badania jednostkowe_2021.zip Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
ZEPAK_2021-R_ListPrezesa.xhtmlZEPAK_2021-R_ListPrezesa.xhtml List Prezesa
ZEPAK_2021-R_ListPrezesa.xhtml.XAdESZEPAK_2021-R_ListPrezesa.xhtml.XAdES List Prezesa podpis
ZEPAK_2021-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_ZEPAK.xhtmlZEPAK_2021-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_ZEPAK.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działałności Spółki
ZEPAK_2021-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_ZEPAK.xhtml.XAdESZEPAK_2021-R_Sprawozdanie_Zarzadu_Z_Dzialalnosci_ZEPAK.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działałności Spółki podpis
ZEPAK_2021-R_Oświadczenie_RN_Komitet_Audytu_ZEPAK.xhtmlZEPAK_2021-R_Oświadczenie_RN_Komitet_Audytu_ZEPAK.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej - Komitet Audytu
ZEPAK_2021-R_Oswiadczenia_ZEPAK_rzetelnosc_sprawozdan.xhtmlZEPAK_2021-R_Oswiadczenia_ZEPAK_rzetelnosc_sprawozdan.xhtml Oświadczenie Zarządu na temat rzetelności sprawozdań
ZEPAK_2021-R_Oswiadczenia_ZEPAK_rzetelnosc_sprawozdan.xhtml.XAdESZEPAK_2021-R_Oswiadczenia_ZEPAK_rzetelnosc_sprawozdan.xhtml.XAdES Oświadczenie Zarządu na temat rzetelności sprawozdań podpis
ZEPAK_2021-R_Ocena Rady Nadzorczej.xhtmlZEPAK_2021-R_Ocena Rady Nadzorczej.xhtml Ocena Rady Nadzorczej
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki