REKLAMA

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zawarcie umowy przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. na budowę zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi

2022-06-15 16:11
publikacja
2022-06-15 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-15
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Zawarcie umowy przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. na budowę zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 roku PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) („Zamawiający”) zawarł umowę z firmą Mostostal Puławy SA z siedzibą w Puławach („Wykonawca”) (razem „Strony”) na realizację zadania pn. „Budowa zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi, wraz z biurowcem i infrastrukturą towarzyszącą” („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest realizacja ww. zadania w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” na terenie objętym pozwoleniem na budowę, w Świdniku, w woj. lubelskim.

Zgodnie z zapisami Umowy, wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy zostało określone na kwotę 72,7 mln złotych netto i zostanie rozliczone w dwóch transzach – za opracowanie dokumentacji projektowej oraz za wykonanie kompletnych robót budowlanych i wykończeniowych.

Termin zakończenia realizacji robót budowlanych wyznaczony jest na 30 czerwca 2023 roku. Gwarancja należytego i zgodnego z Umową wykonania prac zostanie udzielona na okres 60 miesięcy.

Warunkiem wejścia w życie Umowy jest wniesienie przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, lub w formie gotówki.

Rzetelna i terminowa realizacja przedmiotu Umowy zabezpieczona jest karami umownymi.

Pozostałe zapisy Umowy nie odbiegają w sposób istotny od stosowanych w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-15 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2022-06-15 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2022-06-15 Andrzej Janiszowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Czy to dobry moment na inwestowanie?

Czy to dobry moment na inwestowanie?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki