REKLAMA

ZAMET S.A.: Informacja o zawarciu umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta.

2021-07-28 14:20
publikacja
2021-07-28 14:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-28
Skrócona nazwa emitenta
ZAMET S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent”) informuje, że w dniu 28 lipca 2021 roku, spółka zależna Emitenta tj. Zamet-Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Kredytobiorca”) zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę o kredyt obrotowy („Umowa”) w wysokości 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych), stanowiącą element planowanej struktury finansowania realizacji umowy handlowej zawartej przez Kredytobiorcę z Hutą Bankową sp. z o.o. („Kontrakt”), o którym to Kontrakcie Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku. Ostateczny termin spłaty należności z tytułu Umowy został ustalony na dzień 30 grudnia 2022 roku. Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowią: (i) gwarancja PLG-FGP udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę stanowiącą 80% kwoty kredytu oraz (ii) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-28 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu
2021-07-28 Rafał Komorowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki