REKLAMA

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2021-08-24 00:05
publikacja
2021-08-24 00:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WPL_PSR_HY2021_Raport_finansowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_WP_30.06.2021_jednostka.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_WP_30.06.2021_konsolidacja.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
I. Przychody ze sprzedaży 397 113 260 827 87 331 58 728
II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 93 254 30 933 20 508 6 965
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 88 570 20 663 19 478 4 652
IV. Zysk / (strata) netto 69 995 15 092 15 393 3 398
V. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 67 593 14 018 14 865 3 156
VI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 29 144 292 29 045 235 29 144 292 29 045 235
VII. Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR) 2,32 0,48 0,51 0,11
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
VIII. Przepływy netto z działalności operacyjnej 140 572 106 833 30 914 24 054
IX. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -51 694 -41 381 -11 368 -9 317
X. Przepływy netto z działalności finansowej -162 662 -18 685 -35 772 -4 207
XI. Przepływy pieniężne netto razem -73 784 46 767 -16 226 10 530
XII. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -73 588 47 492 -16 183 10 693
XIII. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XIV. Aktywa razem 1 181 346 1 243 833 261 313 269 531
XV. Aktywa trwałe 892 422 887 333 197 404 192 280
XVI. Aktywa obrotowe 288 924 356 500 63 910 77 251
XVII. Zobowiązania długoterminowe 320 601 435 538 70 917 94 379
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 235 038 210 601 51 990 45 636
XIX. Kapitał własny 625 707 597 694 138 406 129 517
XX. Kapitał zakładowy 1 461 1 457 323 316
XXI. Udziały niedające kontroli 12 519 11 036 2 769 2 391
XXII. Liczba akcji (w szt.) 29 225 457 29 130 498 29 225 457 29 130 498
XXIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) 21,41 20,52 4,74 4,45
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
XXIV. Przychody ze sprzedaży - - - -
XXV. Zysk /(strata) na działalności operacyjnej 87 022 (1 874) 19 137 (422)
XXVI. Zysk /(strata) przed opodatkowaniem 64 736 (3 638) 14 236 (819)
XXVII. Zysk /(strata) netto 64 736 (3 638) 14 236 (819)
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 29 144 292 29 045 235 29 144 292 29 045 235
XXIX. Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR) 2,22 -0,13 0,4882 -0,03
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXX. Przepływy netto z działalności operacyjnej 86 872 (2 637) 19 105 (594)
XXXI. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (110) 2 830 (24) 637
XXXII. Przepływy netto z działalności finansowej (80 133) (532) (17 622) (120)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem 6 629 (339) 1 458 (76)
XXXIV. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XXXV. Aktywa razem 445 410 464 989 98 525 100 760
XXXVI. Aktywa trwałe 433 038 461 457 95 788 99 995
XXXVII. Aktywa obrotowe 12 372 3 532 2 737 765
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 27 497 63 087 6 082 13 671
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 11 202 17 945 2 478 3 889
XL. Kapitał własny 406 711 383 957 89 964 83 201
XLI. Kapitał podstawowy 1 461 1 457 323 316
XLII. Liczba akcji (w szt.) 29 225 457 29 130 498 29 225 457 29 130 498
XLIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) 13,92 13,18 3,08 2,86
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
WPL_PSR_HY2021_Raport finansowy.pdfWPL_PSR_HY2021_Raport finansowy.pdf Skonsolidowany raport finansowy WPH za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku
Raport z przeglądu WP 30.06.2021 jednostka.pdfRaport z przeglądu WP 30.06.2021 jednostka.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku
Raport z przeglądu WP 30.06.2021 konsolidacja.pdfRaport z przeglądu WP 30.06.2021 konsolidacja.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-24 Jacek Świderski Prezes Zarządu Jacek Świderski
2021-08-24 Elżbieta Bujniewicz-Belka Członek Zarządu ds. finansowych Elżbieta Bujniewicz-Belka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki