WADEX S.A.: Zawarcie porozumienia akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex S.A.

2020-06-15 17:20
publikacja
2020-06-15 17:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-15
Skrócona nazwa emitenta
WADEX S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Wadex Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu dzisiejszym zawarto porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [dalej "Ustawa o ofercie"] pomiędzy Spółką i Akcjonariuszami: Zbigniewem Piechocińskim, Krzysztofem Piechocińskim, Agatą Pająkiewicz, Tomaszem Skrzypczakiem, Anną Hapanowicz, Robertem Skrzypczakiem [dalej "Porozumienie"].

W wyniku zawarcia Porozumienia Akcjonariusze posiadają łącznie 3.120.146 akcji, stanowiących 94,34% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 96,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia, każdy z Akcjonariuszy będzie wykonywał prawa przysługujące mu jako Akcjonariuszowi Spółki, w sposób mający na celu doprowadzenie do zniesienia dematerializacji akcji Spółki i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym oraz zaprzestania podlegania przez Spółkę obowiązkom wynikającym z Ustawy o ofercie.

W ramach Porozumienia Akcjonariusze zobowiązali się do:
1. Podjęcia wspólnie działań niezbędnych do nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy Spółki, przy czym podmiotami nabywającymi akcje będą Akcjonariusz Robert Skrzypczak i Spółka.
2. Zgodnego głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.
3. Stosownie do art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie wyznaczyli Akcjonariusza Zbigniewa Piechocińskiego, jako stronę Porozumienia wskazaną do wykonywania obowiązków wynikających z Rozdziału 4 Ustawy o ofercie.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, wyznaczony celem jego zawarcia, tj. do dnia, w którym upłynie termin, o którym mowa w art. 91 ust. 2 Ustawy o ofercie, wyznaczony przez Komisję Nadzoru Finansowego w ostatecznej decyzji, na podstawie której udzielone zostanie zezwolenie na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-15 Zbigniew Piechociński Prezes Zarządu
2020-06-15 Ryszard Sebastian Członek Zarządu
2020-06-15 Agata Pająkiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki