REKLAMA

VIVID GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2021-05-27 15:24
publikacja
2021-05-27 15:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Dokumentacja_przedkladana_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
27052021_Projekty_uchwal_ZWZA_Ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pozwalajacy_wykonywac_prawo_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacji_o_liczie_akcji_i_glosow.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 21 / 2021 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), niniejszym, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VIVID GAMES S.A., które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r., o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Ogińskiego 2 (Biurowiec Preludium, IV Piętro) (dalej jako „ZWZA”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór przewodniczącego.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny rocznego pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Vivid Games S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. w roku obrotowym 2020.
9. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2020.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vivid Games S.A. za rok obrotowy 2020.
12. Podział zysku netto za rok obrotowy 2020 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.
13. Udzielenie Panu Remigiuszowi Kościelnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.
14. Udzielenie Panu Jarosławowi Wojczakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020.
15. Udzielenie Panu Marcinowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
16. Udzielenie Panu Piotrowi Szczeszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
17. Udzielenie Panu Tomaszowi Muchalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
18. Udzielenie Panu Szymonowi Skiendzielewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
19. Udzielenie Panu Paulowi Bragielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
20. Udzielenie Panu Wojciechowi Humińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020
21. Wybór członka Rady Nadzorczej.
22. Ustanowienie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
23. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2020.
24. Przedstawienie przez Zarząd spółki sprawozdania z nabycia akcji własnych.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad.

Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w Zgromadzeniu, informujemy, że prawo uczestniczenia w ZWZA Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), to jest w dniu 7 czerwca 2021 r. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz na stronie www Spółki pod adresem podanym poniżej.
Informacje dotyczące ZWZA oraz dokumenty przeznaczone do rozpatrzenia na ZWZA dostępne są na stronie www Spółki, pod adresem: http://vividgames.com/IR w zakładce Walne Zgromadzenia.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Dokumentacja przedkładana ZWZA.pdfDokumentacja przedkładana ZWZA.pdf Dokumentacja przedkładana ZWZA
27052021 Projekty uchwał ZWZA Ogłoszenie.pdf27052021 Projekty uchwał ZWZA Ogłoszenie.pdf Projekty uchwał ZWZA
Formularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz pozwalający wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz dla pełnomocnika
Informacji o liczie akcji i głosów.pdfInformacji o liczie akcji i głosów.pdf Informacja o liczbie głosów i akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">The
Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as: the
"Company", "Issuer"), hereby, acting pursuant to Art. 399 § 1 in
connection with art. 402 (1) § 1 and 2 of the Code of Commercial
Companies (hereinafter referred to as: "CCC"), convenes the Ordinary
General Meeting of Shareholders of VIVID GAMES SA, which will be held on
June 23, 2021, at 14: 00 at the Company's seat in Bydgoszcz, at ul.
Ogińskiego 2 (Preludium building, 4th floor) with the following agenda:</font></span>
</b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">1.
Opening of the meeting.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">2.
Election of the returning committee.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">3.
Election of the chairman.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">4.
Confirmation that the General Meeting of Shareholders has been properly
convened and is capable of adopting resolutions.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">5.
Adoption of the agenda.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">6.
Consideration of the report on the activities of the Supervisory Board
in the financial year 2020, together with the assessment of the work of
the Supervisory Board, assessment of the Company's standing and
assessment of the manner in which the Company fulfills its information
obligations regarding corporate governance principles.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">7.
Acceptance of the Supervisory Board's report on the assessment of the
Management Board's annual written report on the activities of Vivid
Games S.A. and the Vivid Games S.A. Capital Group. for the financial
year 2020, separate financial statements of Vivid Games S.A. for the
financial year 2020 and the Management Board's motion regarding the
distribution of profit for the financial year 2020 and the uncovered
loss from previous years.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">8.
Approval of the Management Board's report on the activities of Vivid
Games S.A. and the Vivid Games S.A. Capital Group. in the financial year
2020.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">9.
Approval of the separate financial statements of Vivid Games S.A. for
the financial year 2020.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">10.
Adoption of the Supervisory Board's report on the assessment of the
Management Board's report on the activities of Vivid Games S.A. Capital
Group. and the consolidated financial statements of the Vivid Games S.A.
Capital Group.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">11.
Approval of the consolidated financial statements of the Vivid Games
S.A. Capital Group for the financial year 2020.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">12.
Distribution of net profit for the financial year 2020 and uncovered
loss from previous years.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">13.
Granting Mr. Remigiusz Kościelny a vote of approval for the performance
of his duties as the President of the Management Board in the financial
year 2020.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">14.
Granting Mr. Jarosław Wojczakowski a vote of approval for the
performance of his duties as Vice President of the Management Board in
the financial year 2020.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">15.
Granting Mr. Marcin Duszyński a vote of approval for the performance of
his duties as the Chairman of the Supervisory Board in the financial
year 2020.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">16.
Granting Mr. Piotr Szczeszek a vote of approval for the performance of
his duties as a Member of the Supervisory Board in the financial year
2020.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">17.
Granting Mr. Tomasz Muchalski a vote of approval for the performance of
his duties as a Supervisory Board Member in the financial year 2020.</font></span>
</b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">18.
Granting Mr. Szymon Skiendzielewski a vote of approval for the
performance of his duties as a Member of the Supervisory Board in the
financial year 2020.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">19.
Granting Mr. Paul Bragiel a vote of approval for the performance of his
duties as a Supervisory Board Member in the financial year 2020.</font></span>
</b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">20.
Granting Mr. Wojciech Humiński a vote of approval for the performance of
his duties as a Member of the Supervisory Board in the financial year
2020</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">21.
Election of a member of the Supervisory Board.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">22.
Establishing the principles of remunerating members of the Company's
Supervisory Board.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">23.
Discussion on the remuneration report for the financial year 2020.</font></span>
</b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">24.
Presentation by the company's Management Board of the report on the
purchase of own shares.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">25.
Free applications.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">26.
Closing the meeting.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Only
persons who are Shareholders of the Company sixteen days before the date
of the Ordinary General Meeting (the date of registration of
participation in the general meeting), i.e. on June 7, 2021, have the
right to participate in the General Meeting of Shareholders. after the
announcement of the convening of the general meeting and no later than
on the first working day after the date of registration of participation
in the general meeting from the entity maintaining the securities
account, issuing a personal certificate of the right to participate in
the general meeting. More information is provided in the appendices to
the report and on the Company's website at the address given below.</font></span>
</b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Information
on the Ordinary General Meeting of Shareholders and documents intended
for consideration at the Ordinary General Meeting of Shareholders are
available on the Company's website at: http://vividgames.com/IR in the
General Meetings tab.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-891f53a9-7fff-b768-429d-58bce98660b9"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Disclaimer:
This English translation has been prepared solely for the convenience of
English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this
translation, certain discrepancies, omissions or approximations may
exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.</font></span>
</b>
</p>
<br class="Apple-interchange-newline">
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Jarosław Wojczakowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki