REKLAMA

Dodatkowe dwa tygodnie urlopu tylko dla ojców coraz popularniejsze

Ewelina Czechowicz2021-06-23 06:00, akt.2021-06-24 20:34redaktor Bankier.pl
publikacja
2021-06-23 06:00
aktualizacja
2021-06-24 20:34
Dodatkowe dwa tygodnie urlopu tylko dla ojców coraz popularniejsze
Dodatkowe dwa tygodnie urlopu tylko dla ojców coraz popularniejsze
fot. Halfpoint / / Shutterstock

Coraz częściej i chętniej mężczyźni korzystają z urlopu na opiekę nad dzieckiem przeznaczonego specjalnie dla nich, wynika z rządowych statystyk. Taką opcję przewidziano nie tylko dla zatrudnionych na etat, ale także dla przedsiębiorców.

Z roku na rok przybywa chętnych do skorzystania ze świadczenia, jakim jest urlop ojcowski. W okresie od stycznia do maja 2021 r. skorzystało z niego ponad 70 tys. uprawnionych. W pierwszych czterech miesiącach ubiegłego roku po taką opcję sięgnęło 61,1 tys. osób, rok wcześniej - 58,8 tys. mężczyzn - wynika z informacji podanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Co do zasady po narodzinach dziecka rodzice mogą skorzystać z kilku urlopów: macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego. Osoba ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dostaje w tym czasie zasiłek macierzyński. Warto pamiętać, że z każdego z tych urlopów może skorzystać tata dziecka.

Urlop ojcowski – tylko dla taty

Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi do dwóch tygodni. Od 2 stycznia 2016 r. pracownik ma więcej czasu na jego wykorzystanie, bo aż do ukończenia przez swoje dziecko 24 miesiąca życia. Korzystający z tego uprawnienia tato ma możliwość podzielenia urlopu na dwie części i skorzystania z każdej z nich w wybranym przez siebie momencie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

 1. do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
 2. do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlop ojcowski przysługuje zarówno ojcu biologicznemu, jak i adopcyjnemu. Przepis uprawniający do urlopu ojcowskiego nie obliguje do pozostawania ojca w stosunku pracy w dniu narodzin dziecka. Dlatego też, jeżeli rodzic rozpoczął pracę dopiero po narodzinach dziecka, a dziecko nie ukończyło 24 miesięcy lub nie minęły 24 miesiące od momentu uprawomocnienia się decyzji o przysposobieniu, ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego.

Warunkiem skorzystania z urlopu ojcowskiego jest wychowywanie dziecka. W sytuacji kiedy ojciec w świetle prawa nie wychowuje dziecka, nie będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego. W takim przypadku pracodawca może odrzucić wniosek o jego udzielenie. Ojciec pozbawiony władzy rodzicielskiej, który nie utrzymuje kontaktu z dzieckiem, nie jest uprawniony do skorzystania z tego świadczenia. Z urlopu ojcowskiego za to może skorzystać rodzic, który nie zawarł z matką dziecka związku małżeńskiego. Świadczenie przysługuje również rozwiedzionemu ojcu. Ważne, by z urlopu ojcowskiego skorzystać w określonym przez przepisy terminie.

Urlop ojcowski a forma zatrudnienia

Urlop ojcowski przysługuje zarówno mężczyznom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i tym prowadzącym działalność gospodarczą oraz zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jedynym warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu.

W przypadku gdy z urlopu ojcowskiego korzysta przedsiębiorca, wówczas za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek wypłacany z ZUS, a przedsiębiorca ma prawo obniżyć należne składki ZUS za okres urlopu. Należy jednak pamiętać, iż prawo do urlopu ojcowskiego, a co z tym związane  - do zasiłku macierzyńskiego - przysługuje tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy ojciec dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Przedsiębiorca musi więc opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe. Za okres urlopu ojcowskiego przedsiębiorcy przysługuje zasiłek, który jest wypłacany w kwocie 100% podstawy wymiaru.

Urlop ojcowski a prowadzenie firmy

W czasie urlopu ojcowskiego można prowadzić działalność, pod warunkiem że sprawujemy opiekę nad dzieckiem. W trakcie jego trwania ojciec przedsiębiorca może wystawiać faktury kontrahentom, zawierać umowy. Obowiązujące przepisy w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków nie uzależniają przyznania i wypłaty zasiłku ubezpieczonemu ojcu dziecka będącemu przedsiębiorcą (za czas określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego) od złożenia oświadczenia o przerwaniu działalności na okres sprawowania opieki nad dzieckiem.

Potwierdza to radca prawny Joanna Kawecka, która specjalizuje się w postępowaniach przeciwko ZUS i dodaje: – Oczywiście w sytuacji, kiedy chodzi o tatę przedsiębiorcę, czyli ojca prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, należy pamiętać, że zasiłek przysługuje mu w sytuacji, gdy podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, a zatem terminowo reguluje składki na ubezpieczenie społeczne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych również wskazuje, że "ubezpieczony prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, który w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego jednocześnie wykonuje czynności związane z prowadzeniem tej działalności, nie traci prawa do zasiłku macierzyńskiego" 

Wniosek o urlop ojcowski

Pracodawca po otrzymaniu wniosku pracownika o urlop ojcowski powinien zweryfikować, czy pracownik jest uprawniony do urlopu oraz sprawdzić, czy wniosek został złożony w wymaganym terminie. Pracodawca nie może odrzucić wniosku o urlop ojcowski złożonego co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. W przypadku gdy wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca udziela urlopu ojcowskiego nie później niż z upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o urlop ojcowski składany pracodawcy powinien zawierać: 

 • imię i nazwisko pracownika,
 • dokładny okres, na jaki ma być udzielony urlop,
 • wskazanie, czy będzie wykorzystany w całości, czy w części.

Pismo nie musi zawierać uzasadnienia.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U.2015, poz. 2243). Są to:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka albo kopie tych dokumentów;
 • oświadczenie pracownika - ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;
 • kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;
 • kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Gdy zostanie złożony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, pracodawca jest obowiązany go uwzględnić. Nieuwzględnienie go może bowiem skutkować sankcją nałożoną na pracodawcę, tj. grzywną w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

W sytuacji kiedy ojciec dziecka jest przedsiębiorcą i chce skorzystać z urlopu ojcowskiego, powinien złożyć wniosek do ZUS. Ważne, by z wnioskiem wystąpić przed rozpoczęciem urlopu oraz wypełnić druki i załączyć akt urodzenia dziecka oraz wskazać, czy wykorzystuje urlop ojcowski w całości, czy w części. Wniosek można złożyć za pomocą PUE ZUS elektronicznie, osobiście lub listownie. Ważne, by wniosek został złożony najpóźniej przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku macierzyńskiego. Druki zaświadczeń płatnika składek (Z-3, Z-3a,Z-3b) są dostępne na stronie internetowej ZUS, można je wydrukować po wypełnieniu w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.

W zależności od formy zatrudnienia, należy wypełnić:

 • druk Z-3 - jeśli jesteś pracownikiem,
 • druk Z-3b - jeśli  jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność albo jesteś duchownym,
 • druk ZUS -Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Pracownik zobowiązany jest też do złożenia druku ZAS-34 w sytuacji kiedy świadczenie za urlop ojcowski będzie wypłacał pracodawca. W sytuacji kiedy pracownik wystąpił o urlop ojcowski do pracodawcy, a zasiłek będzie wypłacał, nie ma potrzeby składania  wniosku ZAS-34.

Roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje.

2 miesiące urlopu rodzicielskiego tylko dla ojca od 2022 r.

Już w 2022 r. Polska będzie musiała dostosować przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego do unijnej dyrektywy "work-life balance". Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów została przyjęta w czerwcu 2019 roku. Nowe regulacje zawierają wiele rozwiązań dotyczących uprawnień rodzicielskich, np. w zakresie urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i elastycznej organizacji czasu pracy. Część z nich - jak np. 10-dniowy urlop ojcowski z okazji narodzin dziecka - funkcjonuje już w polskim ustawodawstwie.

Znaczącą zmianą będzie rozszerzenie i wydłużenie do dwóch miesięcy urlopu tylko dla ojców. Polska ma na to czas do 2 sierpnia 2022 r.

Wniosek o urlop ojcowski musi zawierać dane pracownika (imię, nazwisko) oraz dokładne wskazanie, na jaki okres ma być udzielony urlop i czy będzie wykorzystywany w całości bądź w części. Pismo to nie musi zawierać uzasadnienia.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz.U.2015, poz. 2243). Są to:

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka albo kopie tych dokumentów;

oświadczenie pracownika - ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;

kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione;

kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Gdy zostanie złożony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, pracodawca jest obowiązany go uwzględnić. Nieuwzględnienie go może bowiem skutkować nałożoną sankcją na pracodawcę, tj. grzywną w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017),gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku (2012-2015). Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (5)

dodaj komentarz
face_palm
Jak mozna pisac na bankierze takie bzdury ?! Druki Z-3 sa do ZASILKU OPIEKUNCZEGO, a nie do URLOPU OJCOWSKIEGO pismaku ! To nie jest to samo jprd. Caly nasmarowany artykul gdzie pomylone są te dwa różne świadczenia ze soba… jak sie nie ma dzieci to lepiej zostawic takie tematy autorko.
zapalniczka1234
To chyba Pan nie wie o czym Pan pisze. Druk Z3 to informacja o podstawach a to jest konieczne do ustalenia podstawy zasiłku. Proponuję zapoznać się z przepisami ustawy zasiłkowej jak i ze stroną ZUS odnośnie tego jakie dokumenty należy złożyć. Ale przede wszystkim proponuje trochę się doedukowac zamiast obrażać autora wpisu.
face_palm odpowiada zapalniczka1234
A ja proponuje dowiedziec sie czym sie rozni „zasilek na opieke nad dzieckiem” do max 2tyg od „urlopu ojcowskiego” 2tyg. Jak nauczycie sie odrozniac te 2 rzeczy razem z autorka tych wypocin to moze ktos wreszcie naprawi ten artykul i przestaniecie wprowadzac ludzi w blad.
zapalniczka1234 odpowiada face_palm
Skoro jesteśmy na etapie proponowania sobie różnych rzeczy to ja proponuję zapoznać się z różnicą pomiędzy definicją "zasiłku" (jako świadczenia pieniężnego),a "urlopem".

Dwa, jeśli już jesteśmy tak precyzyjni to nie ma czegoś takiego jak "zasiłek NA dziecko". Jest natomiast
Skoro jesteśmy na etapie proponowania sobie różnych rzeczy to ja proponuję zapoznać się z różnicą pomiędzy definicją "zasiłku" (jako świadczenia pieniężnego),a "urlopem".

Dwa, jeśli już jesteśmy tak precyzyjni to nie ma czegoś takiego jak "zasiłek NA dziecko". Jest natomiast zasiłek, który przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy "z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki".

Co natomiast może być dla Pana zadziwiające - zarówno ja jak i wiele osób zna różnicę pomiędzy urlopem ojcowskim a ww. zasiłkiem, autorka zapewne również natomiast wymaga to wczytania się w treść artykułu.

Na koniec polecam coś na odstresowanie skoro artykuł w internecie wzbudza aż tyle negatywnych emocji:) mimo wszystko pozdrawiam:)
dreustachy
Wyrównać wiek przejścia na emeryturę!

Powiązane: Prawo przedsiębiorcy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki