REKLAMA

TOYA S.A.: Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.

2021-05-25 15:02
publikacja
2021-05-25 15:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd TOYA S.A. informuje, że Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.) w dniu 25 maja 2021 dokonała oceny wniosku Zarządu spółki pod firmą: TOYA S.A. dotyczącego podziału zysku wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym TOYA S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
W ramach niniejszej oceny, Rada Nadzorcza negatywnie ocenia:
1. wniosek Zarządu co do podziału zysku w kwocie 54 739 642,99 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 99/100 zł) w następujący sposób:
a) przeznaczyć kwotę 21 762 245,54 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć 54/100 zł) na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, co stanowi 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy) na jedną akcję;
b) przeznaczyć pozostałą kwotę 32 977 397,45 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 45/100 zł) na kapitał zapasowy

2. propozycję dnia dywidendy tj. 27 lipca 2021r. oraz terminu wypłaty dywidendy tj. 13 sierpnia 2021r.
W związku z powyższym, Rada Nadzorcza nie rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonania podziału zysku TOYA S.A. w sposób określony we wniosku Zarządu.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-25 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki