REKLAMA

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

2020-11-18 17:35
publikacja
2020-11-18 17:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_Grupy_TAURON_3kw2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. dane przekształc. dane przekształc.
II. Przychody ze sprzedaży 14 876 828 14 021 911 3 349 128 3 254 401
III. Zysk operacyjny 1 678 875 1 406 053 377 955 326 336
IV. Zysk przed opodatkowaniem 1 395 863 1 179 840 314 242 273 834
V. Zysk netto z działalności kontynuowanej 856 366 924 586 192 788 214 591
VI. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (796 566) 49 829 (179 326) 11 565
VII. Zysk netto 59 800 974 415 13 462 226 156
VIII. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 60 597 974 274 13 642 226 123
IX. Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym (797) 141 (179) 33
X. Pozostałe całkowite dochody netto (182 142) 9 215 (41 005) 2 139
XI. Łączne całkowite dochody (122 342) 983 630 (27 542) 228 295
XII. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej (121 400) 983 458 (27 330) 228 255
XIII. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym (942) 172 (212) 40
XIV. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony z zysku za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej) 0,03 0,56 0,01 0,13
XV. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej za okres przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej) 0,49 0,53 0,11 0,12
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 468 428 1 452 282 780 826 337 066
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 088 725) (3 566 426) (695 346) (827 746)
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 183 727) 1 897 707 (266 485) 440 446
XX. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (804 024) (216 437) (181 005) (50 234)
XXI. Stan na 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XXII. Aktywa trwałe 33 701 429 35 052 287 7 444 868 8 231 135
XXIII. Aktywa obrotowe 6 817 330 6 865 478 1 505 993 1 612 182
XXIV. Aktywa razem 40 518 759 41 917 765 8 950 861 9 843 317
XXV. Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 1 935 749 2 057 707
XXVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 070 845 18 192 226 3 991 969 4 271 980
XXVII. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 897 087 900 434 198 172 211 444
XXVIII. Kapitał własny razem 18 967 932 19 092 660 4 190 141 4 483 424
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 15 077 768 14 963 274 3 330 778 3 513 743
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 6 473 059 7 861 831 1 429 941 1 846 150
XXXI. Zobowiązania razem 21 550 827 22 825 105 4 760 720 5 359 893
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A.
XXXII. Przychody ze sprzedaży 7 915 766 7 296 402 1 782 027 1 693 451
XXXIII. Zysk operacyjny 204 952 80 512 46 140 18 686
XXXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 194 866) 405 123 (268 993) 94 027
XXXV. Zysk (strata) netto (1 164 861) 310 506 (262 238) 72 067
XXXVI. Pozostałe całkowite dochody netto (99 301) (1 148) (22 355) (266)
XXXVII. Łączne całkowite dochody (1 264 162) 309 358 (284 593) 71 800
XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowa i rozwodniona) (0,66) 0,18 (0,15) 0,04
XXXIX. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
XL. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 857 880 (279 102) 193 129 (64 778)
XLI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (328 600) 385 783 (73 976) 89 538
XLII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 271 810) 986 728 (286 315) 229 014
XLIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (742 530) 1 093 409 (167 161) 253 774
XLIV. Stan na 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XLV. Aktywa trwałe 25 003 947 27 010 590 5 523 537 6 342 747
XLVI. Aktywa obrotowe 3 539 148 3 474 539 781 821 815 907
XLVII. Aktywa razem 28 543 095 30 485 129 6 305 358 7 158 654
XLVIII. Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 1 935 749 2 057 707
XLIX. Kapitał własny 13 544 015 14 808 177 2 991 962 3 477 322
L. Zobowiązania długoterminowe 11 405 591 10 947 500 2 519 570 2 570 741
LI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 593 489 4 729 452 793 825 1 110 591
LII. Zobowiązania razem 14 999 080 15 676 952 3 313 396 3 681 332


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej
- według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30 września 2020 roku
- 4,5268 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585 PLN/EUR),-
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2020 roku do 30
września 2020 roku - 4,4420 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2019 roku
do 30 września 2019 roku - 4,3086 PLN/EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszerzony skonsolidowany raport Grupy TAURON 3kw2020.pdfRozszerzony skonsolidowany raport Grupy TAURON 3kw2020.pdf Rozrzeszony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-18 Wojciech Ignacok Prezes Zarządu
2020-11-18 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki