1,8760 zł
1,41% 0,0260 zł
Tauron Polska Energia SA (TPE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TAURON_skonsolidowany_raport_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. dane przekształc. dane przekształc.
II. Przychody ze sprzedaży oraz rekompensaty 10 397 854 8 825 534 2 424 873 2 081 739
III. Zysk operacyjny 988 623 954 884 230 556 225 235
IV. Zysk przed opodatkowaniem 875 227 725 367 204 111 171 097
V. Zysk netto 666 940 568 436 155 536 134 081
VI. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 666 097 567 029 155 340 133 749
VII. Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 843 1 407 196 332
VIII. Pozostałe całkowite dochody netto 4 065 3 585 948 846
IX. Łączne całkowite dochody 671 005 572 021 156 484 134 927
X. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 670 143 570 605 156 283 134 593
XI. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 862 1 416 201 334
XII. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,38 0,32 0,09 0,08
XIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 050 130 1 257 709 244 899 296 664
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 889 762) (1 485 583) (440 709) (350 414)
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 973 196 (108 392) 226 958 (25 567)
XVII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 133 564 (336 266) 31 148 (79 317)
XVIII. Stan na: 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XIX. dane przekształc. dane przekształc.
XX. Aktywa trwałe 33 104 419 32 596 304 7 785 611 7 580 536
XXI. Aktywa obrotowe 6 079 080 4 501 173 1 429 699 1 046 784
XXII. Aktywa razem 39 183 499 37 097 477 9 215 310 8 627 320
XXIII. Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 060 853 2 037 848
XXIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 970 129 18 295 824 4 461 460 4 254 843
XXV. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 386 282 132 657 90 847 30 850
XXVI. Kapitał własny razem 19 356 411 18 428 481 4 552 307 4 285 693
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 13 043 351 11 382 254 3 067 580 2 647 036
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 783 737 7 286 742 1 595 423 1 694 591
XXIX. Zobowiązania razem 19 827 088 18 668 996 4 663 003 4 341 627
XXX. Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A. półrocze 2019 półrocze 2018 półrocze 2019 półrocze 2018
XXXI. Przychody ze sprzedaży 4 877 470 3 711 779 1 137 470 875 523
XXXII. Zysk (strata) operacyjna 6 407 (36 441) 1 494 (8 596)
XXXIII. Strata przed opodatkowaniem (516 207) (1 007 731) (120 384) (237 700)
XXXIV. Strata netto (613 022) (1 011 726) (142 962) (238 643)
XXXV. Pozostałe całkowite dochody netto (2 629) (10 549) (613) (2 488)
XXXVI. Łączne całkowite dochody (615 651) (1 022 275) (143 575) (241 131)
XXXVII. Strata na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) (0,35) (0,58) (0,08) (0,14)
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
XXXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (114 412) (65 123) (26 682) (15 361)
XL. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 226 840 192 724 52 901 45 459
XLI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 634 769 (201 294) 148 034 (47 480)
XLII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 747 197 (73 693) 174 253 (17 382)
XLIII. Stan na: 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XLIV. Aktywa trwałe 26 509 155 27 166 500 6 234 515 6 317 791
XLV. Aktywa obrotowe 2 668 221 2 346 490 627 521 545 695
XLVI. Aktywa razem 29 177 376 29 512 990 6 862 036 6 863 486
XLVII. Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 060 853 2 037 848
XLVIII. Kapitał własny 14 644 185 15 259 836 3 444 070 3 548 799
XLIX. Zobowiązania długoterminowe 9 773 936 8 533 790 2 298 668 1 984 602
L. Zobowiązania krótkoterminowe 4 759 255 5 719 364 1 119 298 1 330 085
LI. Zobowiązania razem 14 533 191 14 253 154 3 417 966 3 314 687


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej -
według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 28 czerwca 2019 roku -
4,2520 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3 PLN/EUR),-
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca
2019 roku - 4,2880 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2018 roku do 30
czerwca 2018 roku - 4,2395 PLN/EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
TAURON skonsolidowany raport za I półrocze 2019.pdfTAURON skonsolidowany raport za I półrocze 2019.pdf Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. TAURON Polska Energia S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Filip Grzegorczyk Prezes Zarządu
2019-09-30 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.