REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-08-24 15:57
publikacja
2021-08-24 15:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_glosu_na_WZA_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-24
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i 402² Kodeksu spółek
handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 21 września 2021 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Ziemiańczyka w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 10/2, 00-653 Warszawa, następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami
pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie
akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.skyline.com.pl. Ponadto na
stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona
Walnemu Zgromadzeniu.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie WZA.pdfOgloszenie WZA.pdf Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał na WZA.pdfProjekty uchwał na WZA.pdf Projekty uchwał na NWZA
Pelnomocnictwo.pdfPelnomocnictwo.pdf Pełnomocnictwo - wzór
Formularz do wykonywania glosu na WZA przez pelnomocnika.pdfFormularz do wykonywania glosu na WZA przez pelnomocnika.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-24 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2021-08-24 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki