REKLAMA

SIMPLE: Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 27 września 2021 roku

2021-09-08 22:13
publikacja
2021-09-08 22:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalącznik_nr_1_do_raportu_bieżącego_nr_35_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalącznik_nr_2_do_raportu_bieżącego_nr_35_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-08
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 27 września 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2021 z dnia 6 września 2021 roku w sprawie wniosku akcjonariusza dotyczącego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 27 września 2021 roku („NWZ”), SIMPLE S.A. (dalej jako: "SIMPLE", "Spółka") informuje, że Zarząd Spółki, wobec spełnienia przez akcjonariusza wymogów z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowił uwzględnić żądanie akcjonariusza zgłoszone w ramach ww. wniosku i zmienić pierwotnie planowany porządek obrad NWZ.

Zmiana polega na umieszczeniu w porządku obrad NWZ opublikowanym w raporcie bieżącym nr 32/2021 następujących spraw:

a) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;

b) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie mniej niż 11.538.462,00 zł oraz nie więcej niż 23.076.924,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 11.538.462 oraz nie więcej niż 23.076.924 nowych akcji imiennych Spółki serii M w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji imiennych serii M oraz zmiany § 3 Statutu;

c) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Wskazane wyżej sprawy zostały, zgodnie z żądaniem akcjonariusza, umieszczone w zmienionym porządku obrad NWZ w kolejności przedstawionej powyżej, bezpośrednio za aktualnym punktem 3 porządku obrad NWZ, który to porządek został opublikowany wraz z ogłoszeniem o zwołaniu NWZ, jako odpowiednio punkty 4, 5 i 6 porządku obrad NZW, natomiast dotychczasowe punkty porządku obrad o numerach 4. – 8., zostały oznaczone kolejnymi numerami tj. 7. – 11.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza następujący, zmieniony porządek obrad NWZ:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie mniej niż 11.538.462,00 zł oraz nie więcej niż 23.076.924,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 11.538.462 oraz nie więcej niż 23.076.924 nowych akcji imiennych Spółki serii M w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji imiennych serii M oraz zmiany § 3 Statutu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Przedstawienie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki kompletnych informacji oraz danych związanych z zaangażowaniem Spółki także finansowym w poszukiwania inwestora, który ostatecznie dnia 10 grudnia 2020 r. zawarł z Cron sp. z o.o. Bogusławem Miturą, Rafałem Worowskim, Michałem Siedleckim i Danielem Frygą umowę̨ inwestycyjną.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

9. Ujawnienie przez Zarząd informacji udzielanych akcjonariuszom poza Walnymi Zgromadzeniami w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia.

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd SIMPLE przekazuje projekty uchwał NWZ zgłoszone przez akcjonariusza, o których Spółka informowała również w raporcie bieżącym nr 34/2021 (Załącznik nr 2) oraz projekty wszystkich uchwał NWZ uwzględniające ww. wniosek akcjonariusza (Załącznik nr 1).

Spółka przypomina, że informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu, a także zaktualizowane formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.simple.com.pl w zakładce relacje inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).


Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 35_2021.pdfZałącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 35_2021.pdf Załącznik nr 1 do raportu bieżącego 35/2021
Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 35_2021.pdfZałącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 35_2021.pdf Załącznik nr 2 do raportu bieżącego 35/2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-08 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2021-09-08 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki