REKLAMA

SELVITA S.A.: Otrzymanie istotnych zleceń od dużej firmy farmaceutycznej / Receipt of significant purchase orders from a big pharma company

2023-09-25 08:37
publikacja
2023-09-25 08:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-25
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Otrzymanie istotnych zleceń od dużej firmy farmaceutycznej / Receipt of significant purchase orders from a big pharma company
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Selvita", "Emitent") niniejszym informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego 28/2022 z dnia 3 października 2022 r., że powziął wiadomość o otrzymaniu przez spółkę zależną – Selvita d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, Chorwacja ("Spółka"), w dniach od 20 do 22 września 2023 r. szeregu zleceń oraz rozszerzeń dotychczasowych zleceń w ramach umowy na świadczenie usług badawczych zawartej w dniu 16 lipca 2015 r., aneksowanej 18 lipca 2022 r. ("Zlecenia") pomiędzy Spółką a jedną z największych spółek farmaceutycznych na świecie ("Klient").

Przedmiotem Zleceń, które będą realizowane do 31 lipca 2024 r. są usługi zintegrowanego wsparcia w zakresie ADME/DMPK, w tym usługi profilowania fizykochemicznego, usługi analityczne oraz badania in-vivo PK, które mają wspierać programy badawcze Klienta w obszarze rozwoju leków. Zlecenia będą w przeważającej mierze realizowane w laboratorium w Zagrzebiu. Ponadto, dotychczasowa współpraca z Klientem rozszerzona zostanie o usługi w farmakologii in-vitro oraz in-vivo, które to zrealizowane zostaną do końca 2023 r.

Łączna wartość Zleceń wynosi EUR 3,239,630 i CHF 18 486 (PLN 15,012,507 przeliczone po kursie 1 EUR = 4,6069 PLN i 1 CHF = 4,7752), z czego:
• Wartość usług wykonywanych w ramach Zleceń do końca 2023 r. wyniesie 1,190,707 EUR (po przeliczeniu 18 486 CHF na EUR po kursie 1 EUR = 0,96 CHF),
• Wartość usług wykonywanych w ramach Zleceń w 2024 r. wyniesie 2,066,067 EUR.

Biorąc pod uwagę wartość Zleceń jak również fakt rozszerzenia współpracy pomiędzy Klientem a Spółką, Zarząd Emitenta uznaje otrzymane Zlecenia za istotne dla realizacji długoterminowych planów Grupy Kapitałowej Selvita mających na celu zbudowanie silnej pozycji wiodącego dostawcy usług w obszarze wsparcia projektów odkrywania i rozwoju leków, jak również zwiększenia współpracy z firmami farmaceutycznymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Receipt of significant purchase orders from a big pharma company


The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in
Krakow ("Selvita" or "Issuer") hereby announces, with reference to the
current report 28/2022 dated 3 October 2022, that it became aware of
receipt by its subsidiary – Selvita d.o.o. with its registered offices
in Zagreb, Croatia (“Company") of a number of purchase orders from 20 to
22 September 2023 under a Research Service Agreement concluded on 16
July 2015, annexed on 18 July 2022 (the "Orders") between the Company
and one of the largest global pharmaceutical companies in the world
("Client").


The subject matter of the Orders, which will be performed until 31 July
2024, is integrated ADME/DMPK support services, including
physicochemical profiling services analytical services and in-vivo PK
studies to support the Client's drug-discovery research programmes. The
Orders will be predominantly carried out at the laboratory in Zagreb. In
addition, the existing collaboration with the Client will be extended to
include services in in-vitro and in-vivo pharmacology, which will be
completed by the end of 2023.


The total value of the Orders is EUR 3,239,630 and CHF 18,486 (PLN
15,012,507 converted at an exchange rate of EUR 1 = PLN 4.6069 and CHF 1
= CHF 4.7752), of which:


• The value of services performed under the Orders until the end of 2023
will amount to EUR 1,190,707 (CHF 18,486 converted at an exchange rate
of EUR 1 = CHF 0.96), and


• The value of services performed under the Orders in 2024 will amount
to EUR 2,066,067.


Taking into account the value of the Orders as well as the fact that the
cooperation between the Client and the Company has been extended, the
Issuer's Management Board considers the Orders received to be important
for the implementation of the Selvita Capital Group's long-term plans
aimed at building a strong position as a leading provider of services in
the area of support for drug discovery and development projects, as well
as increasing cooperation with pharmaceutical companies.Disclaimer:
This English language translation has been prepared solely for the
convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted
to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations
may exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. Selvita S.A., its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-25 Miłosz Gruca Wiceprezes Zarządu
2023-09-25 Dawid Radziszewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki