REKLAMA

QUANTUM SOFTWARE SA: Żądanie Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quantum Software S.A.

2020-12-02 11:13
publikacja
2020-12-02 11:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-02
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Żądanie Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quantum Software S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Quantum Software S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał pismo od spółki Minvesta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("Akcjonariusz"), w którym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz żąda zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software S.A., które powinno się odbyć w terminie do dnia 31.12.2020 r. oraz podjęcia uchwały dot. wypłaty dywidendy w kwocie 1 775 074,50 zł zł zysku osiągniętego w 2019 roku, a co za tym idzie - umieszczenia w porządku obrad następującego punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2019.”

Akcjonariusz w swoim żądaniu wskazuje, iż zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest uzasadnione jego interesem, bowiem Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quantum software SA uchwałą nr 6 z dnia 1 lipca 2020 r. zdecydowało o przeniesieniu 2 778 376,70 zł [słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 70/100] zł zysku za 2019 r. na Kapitał Zapasowy, a według opinii Wnioskodawcy, obecny stan finansów Spółki pozwala bez uszczerbku dla jej kondycji przeznaczyć część zysku na wypłatę dywidendy..

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-02 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2020-12-02 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki