Prawo do emerytury niezależne od ustania stosunku pracy

Wśród osób mających zamiar odejść na emeryturę wątpliwości budzi fakt, czy koniecznym warunkiem do jej nabycia jest rezygnacja z dotychczasowego zarobkowania. Czy zatem osobie występującej z wnioskiem, która nadal pracuje, ZUS może przyznać emeryturę?


Konieczny wiek oraz staż

Prawo do emerytury przysługuje po spełnieniu wyznaczonych przepisami kryteriów.

I tak, ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r. nabywają emeryturę, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:

  • osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn,
     
  • mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Ta grupa wiekowa ma także szansę nabycia emerytury w analogicznym jak wyżej wieku, przy udokumentowaniu niższego stażu, wynoszącego: 15 lat dla kobiet i 20 lat dla mężczyzn.

O powyższym stanowią odpowiednio: art. 27 i art. 28 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).

Jak widać z powyższego, do nabycia emerytury konieczne jest w tych przypadkach jedynie ukończenie określonego wieku oraz legitymowanie się odpowiednio długim okresem składkowym i nieskładkowym. Przepisy nie stanowią zatem, by niezbędnym do uprawnień emerytalnych warunkiem było także zaprzestanie zarobkowania. Przy czym dotyczy to każdego rodzaju działalności stanowiącej dla ubezpieczonego źródło utrzymania.


Wcześniejsza emerytura

Niektórzy ubezpieczeni (w większości pracownicy) mogą również nabyć prawo do wcześniejszej emerytury, przyznawanej przed ukończeniem tzw. powszechnego wieku emerytalnego.

Z takiego rozwiązania mogą skorzystać zarówno ubezpieczeni urodzeni przed 1 stycznia 1949 r., jak również urodzeni po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.

Tutaj również w celu nabycia uprawnień emerytalnych, dla obu wspomnianych wyżej grup zainteresowanych, wymagane jest przede wszystkim ukończenie odpowiedniego wieku, jak również legitymowanie się określonym w przepisach okresem składkowym i nieskładkowym lub posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy.

W przypadku urodzonych po 31 grudnia 1948 r. konieczne jest także spełnienie innych dodatkowych warunków.

Właśnie w przypadkach nabywania uprawnień do wcześniejszej emerytury najczęściej pojawiają się wątpliwości, czy koniecznym warunkiem jest tutaj rozwiązanie stosunku pracy.

Przed zmianą przepisów emerytalnych, nabycie prawa do tego rodzaju świadczenia przez osoby urodzone po 1948 r. będące pracownikami, uzależnione było od ustania ich zatrudnienia. Rozwiązanie stosunku pracy było bowiem w tych przypadkach jedną z przesłanek wymaganych do uzyskania wcześniejszej emerytury. Przy czym warunek ten nie był niezbędny dla ubezpieczonych urodzonych przed 1949 r.

Z dniem 16 września 2005 r., po zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zniesiono kryterium warunkujące nabywanie prawa do wcześniejszej emerytury przez tę grupę osób, jakim było rozwiązanie stosunku pracy w przypadku pracowników. Od tego czasu, rozwiązanie stosunku pracy nie ma już wpływu na ewentualne uprawnienia emerytalne.

Oznacza to, że osoby zainteresowane przejściem na wcześniejszą emeryturę, mogą - nie rozwiązując stosunku pracy - złożyć stosowny wniosek i nabyć interesujące ich uprawnienia. Reguła ta dotyczy zarówno osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., jak i po tym dniu.


Bez wypłaty emerytury

Jak widać, pracownicy chcąc uzyskać prawo do emerytury, nie muszą już rozwiązywać umowy o pracę. ZUS może bowiem bez problemu ustalić dla tych osób uprawnienia, a także obliczyć wysokość emerytury w trakcie trwania ich zatrudnienia.

Jednocześnie jednak dalsze zatrudnienie powoduje określone konsekwencje. Mianowicie, w takich przypadkach ustalenie uprawnień nie jest równoznaczne z podjęciem przez ZUS wypłaty świadczenia.

Prawo do emerytury ulega bowiem zawieszeniu, jeśli emeryt kontynuuje zatrudnienie bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego było ono wykonywane bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Tak stanowi art. 103 ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Reguła ta ma zastosowanie w każdym z przypadków nierozwiązania stosunku pracy. Nie ma tu znaczenia wysokość osiąganego z tego tytułu przychodu.

W praktyce oznacza to, że w razie gdy świadczeniobiorca spełniając wymagane warunki nabył już prawo do emerytury, lecz nadal kontynuuje (bez rozwiązania stosunku pracy) zatrudnienie na podstawie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy, to prawo do emerytury ulega bezwzględnemu zawieszeniu. Dotyczy to także tych sytuacji, w których osiągany jest przychód w kwocie niepowodującej zmniejszenia wysokości świadczenia.

Dodajmy, że powyższe ma zastosowanie także do tych emerytów, którzy na emeryturę przechodzą mając ukończony powszechnie obowiązujący wiek emerytalny, tj. 60 lat kobiety oraz 65 lat mężczyźni.


Warunek wypłaty

Warunkiem podjęcia wypłaty emerytury dla pracownika, któremu ZUS ustalił uprawnienia emerytalne, lecz zawiesił realizację świadczenia, jest rozwiązanie stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.

Istotne jest tutaj również to, że nabywający prawo do emerytury, który jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, aby móc pobierać przyznaną emeryturę, zobowiązany jest rozwiązać stosunek pracy ze wszystkimi płatnikami składek.

Analogiczne postępowanie dotyczy także osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Ważne! 
Wypłata emerytury następuje po przedstawieniu przez emeryta w ZUS dokumentów stwierdzających rozwiązanie stosunku pracy. Potwierdzeniem powyższego może być np. świadectwo pracy lub stosowne zaświadczenie.


Emerytura dla rencisty

Prawo do emerytury - po uprzednim wnioskowaniu - może nabyć również osoba pobierająca dotychczas rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli emeryt, uprawniony jednocześnie do renty, kontynuuje zatrudnienie u tego samego pracodawcy co przed przejściem na emeryturę, zawieszeniu podlega prawo do emerytury. Nadal zaś osoba ta może pobierać rentę.

Odmiennie jest natomiast w przypadku nabywania prawa do emerytury z urzędu. Jest to świadczenie przyznawane osobie urodzonej przed 1 stycznia 1949 r., która osiągnęła wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, zamiast dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy, jeśli osoba ta podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Osoba, której zamiast dotychczasowej renty z tytułu niezdolności do pracy przyznano z urzędu emeryturę, może pobierać tę emeryturę bez względu na kontynuowanie dotychczasowego zatrudnienia.autor: Anna Minierska
Gazeta Podatkowa Nr 320 z dnia 2007-02-01
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~barbara

to chyba nie prawda,że pracownik musi rozwiązać stosunek pracy aby mógł uzyskać swiadczenie tzw, wcześnijeszą emeryturę

! Odpowiedz
0 0 ~opii

jeżeli chodzi o emerytury to tak było i jest jedno mnie zastanawia jeżali ktoś zarobi 120% średniego wynagrodzenia to co zostanie mu z tej emerytury chyba że źle interpretuję przepisy?

! Odpowiedz
0 0 ~saper

To wszystko jest jakieś choer. Co stoi na przeszkodzi, aby emeryt pobierający emeryturę nie mół dorobić do niej bez ograniczeń?. Logicznym jest , że im więcej zarobi to odda większą składkę zusowską, zdrowotną i emerytalną. wszyscy tylko zyskują. Chyba, że chodzi oto, aby przeciętny pleps nie miał za dużo pieniędzy i nie ważne jest , że służba zdrowia kuleje, zuz ma kłopoty finansowe, a emerytury maleją.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~antydoradca

emerytów i rencistów - stąd np. zus nie ma kasy.

A co do nauczycieli... pierwsze słyszę by w wieku 65 lat musieli rezygnować z etatu.

Bo jeśli chodzi o te chore przywileje (choć mniej chore niż u innych), to chyba oczywiste.

! Odpowiedz
0 0 ~wdowa

wzcesniejsza emerytura z prawem wyboru renta rodzinna. Czy otrzymujac rente otrzymam odprawe emerytalna ?

! Odpowiedz
0 0 ~nauczyciel

Nieprawda,bo nauczyciele muszą rozwiązać umowę o pracę,

!
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl