REKLAMA
PIT 2023

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: wyniki finansowe

2023-12-01 19:03
publikacja
2023-12-01 19:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_32-2023R.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
30.09.2022._PGF_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 939 - 7 666 -
II. Zysk (Strata) ze sprzedaży -64 -263 -14 -58
III. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 13 236 -406 2 823 -89
IV. Zysk (Strata) brutto -197 257 10 462 -42 077 2 295
V. Zysk (Strata) netto -153 743 6 957 -32 795 1 526
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 677 -4 300 2 917 -943
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 430 28 -945 6
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 347 4 272 -1 141 937
IX. Przepływy pieniężne netto razem 3 900 0 832 0
X. Aktywa razem 227 387 310 075 46 693 67 416
XI. Zobowiązania długoterminowe 10 335 46 884 2 122 10 194
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 43 270 4 931 8 885 1 072
XIII. Kapitał własny 173 782 258 260 35 686 56 151
XIV. Kapitał podstawowy 87 668 87 668 18 002 19 061
XV. Liczba akcji ( w szt) 87 667 925 81 988 200 87 667 925 81 988 200
XVI. Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/Eur) -1,75 0,08 -0,37 0,02
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/Eur) 1,98 2,95 0,41 0,64
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - - - -
XIX. Zysk (Strata) ze sprzedaży -348 -263 -74 -58
XX. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej -124 -406 -26 -89
XXI. Zysk (Strata) brutto -228 887 10 461 -48 824 2 295
XXII. Zysk (Strata) netto -185 545 6 956 -39 579 1 526
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -641 -4 300 -137 -943
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 133 28 28 6
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 506 4 272 108 937
XXVI. Przepływy pieniężne netto razem -2 0 0 0
XXVII. Aktywa razem 83 799 310 075 17 208 67 416
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 4 398 46 884 903 10 194
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 6 685 4 930 1 373 1 072
XXX. Kapitał własny 72 716 258 261 14 932 56 151
XXXI. Kapitał podstawowy 87 668 87 668 18 002 19 061
XXXII. Liczba akcji ( w szt) 87 667 925 81 988 200 87 667 925 81 988 200
XXXIII. Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/Eur) -2,12 0,08 -0,45 0,02
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/Eur) 0,83 2,95 0,17 0,64


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na
dzień 30 września 2022 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla
EUR, czyli 4,8698 zł oraz odpowiednio według kursu 4,5994 zł za 1 EUR
obowiązującego na dzień 31 grudnia 2021r.Poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
EUR obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego
okresu i wynoszącego 4,6880 zł za 1EUR oraz odpowiednio 4,5585 zł za
1EUR dla analogicznego okresu 2021 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 32/2023 z dnia 2023-12-01 o treści:
Plik Opis
RB 32-2023R.pdfRB 32-2023R.pdf Korekta raportu jednostkowego za III kw. 2022 opublikowanego w dniu 28.11.2022r.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
30.09.2022. PGF_SSF.pdf30.09.2022. PGF_SSF.pdf Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe PGF SA za III kw.2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-01 Wiktor Niedziela Wiceprezes Zarządu Wiktor Niedziela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki