REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: wyniki finansowe

2022-11-28 17:36
publikacja
2022-11-28 17:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RAPORT_PGF_SA_ZA_III_KW._2022R.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy -228 884 10 934 -48 823 2 399
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -229 008 10 528 -48 850 2 310
III. Zysk/Strata brutto -228 887 10 461 -48 824 2 295
IV. Zysk/Strata netto -185 545 6 956 -39 579 1 526
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -641 -4 300 -137 -943
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 133 28 28 6
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 506 4 272 108 937
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -2 0 0 0
IX. Aktywa razem 83 799 310 075 17 208 67 416
X. Rezerwy na zobowiązania 3 864 49 254 793 10 709
XI. Zobowiązania długoterminowe 534 30 110 7
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 685 2 530 1 373 550
XIII. Kapitał własny 72 716 258 261 14 932 56 151
XIV. Kapitał zakładowy 87 668 87 668 18 002 19 061
XV. Liczba akcji (w szt.) 87 667 925 81 988 200 87 667 925 81 988 200
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -2,12 0,19 -0,45 0,04
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,83 2,95 0,17 0,64


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na
dzień 30 września 2022 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla
EUR, czyli 4,8698 zł oraz odpowiednio według kursu 4,5994 zł za 1EUR
obowiązującego na dzień 31 grudnia 2021r.Poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla
EUR obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego
okresu i wynoszącego 4,6880 zł za 1EUR oraz odpowiednio 4,5585 zł za
1EUR dla analogicznego okresu 2021 roku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
RAPORT PGF SA ZA III KW. 2022R.pdfRAPORT PGF SA ZA III KW. 2022R.pdf RAPORT PGF SA ZA III KWARTAŁ 2022R

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-28 Wiktor Niedziela Prezes Zarządu Wiktor Niedziela
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki