REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: wyniki finansowe

2021-11-23 19:52
publikacja
2021-11-23 19:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_PGE_GK_Q3_2021_raport_finansowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_PGE_GK_Q3_2021_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_PGE.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
1_PGE_CG_Q3_2021_financial_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_PGE_CG_Q3_2021_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 32 850 33 096 7 206 7 451
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 4 130 740 906 167
III. Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem) 4 038 -208 886 -47
IV. Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy 3 264 -377 716 -85
V. Zysk/Strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 251 -415 713 -93
VI. Całkowite dochody 3 716 -460 815 -104
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 805 8 175 1 712 1 840
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 054 -4 682 -670 -1 054
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -677 -1 463 -149 -329
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 074 2 030 894 457
XI. Zysk/strata netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,74 -0,22 0,38 -0,05
XII. Rozwodniony zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1,74 -0,22 0,38 -0,05
XIII. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829
XIV. Aktywa trwałe 65 385 66 498 14 113 14 410
XV. Aktywa obrotowe 20 590 15 089 4 444 3 270
XVI. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 2 7 0 2
XVII. Aktywa razem 85 977 81 594 18 558 17 681
XVIII. Kapitał własny 47 032 43 501 10 152 9 426
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 46 196 42 518 9 971 9 213
XX. Kapitał podstawowy 19 165 19 165 4 137 4 153
XXI. Zobowiązania długoterminowe 20 485 23 075 4 422 5 000
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 18 460 15 018 3 985 3 254
XXIII. Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829
XXIV. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 24,71 22,74 5,33 4,93
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 24,71 22,74 5,33 4,93
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXVI. Przychody ze sprzedaży 16 112 19 065 3 534 4 292
XXVII. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 551 551 121 124
XXVIII. Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem) 1 836 1 698 403 382
XXIX. Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy 1 699 1 653 373 372
XXX. Całkowite dochody 1 948 1 385 427 312
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 000 724 219 163
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 691 2 804 810 631
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 077 -1 250 -236 -281
XXXIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 614 2 278 793 513
XXXV. Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,91 0,88 0,20 0,20
XXXVI. Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) 0,91 0,88 0,20 0,20
XXXVII. Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829 1 869 760 829
XXXVIII. Aktywa trwałe 36 453 39 067 7 868 8 466
XXXIX. Aktywa obrotowe 22 453 14 937 4 846 3 237
XL. Aktywa razem 58 906 54 004 12 715 11 702
XLI. Kapitał własny 40 977 39 029 8 845 8 457
XLII. Kapitał podstawowy 19 165 19 165 4 137 4 153
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 7 156 9 023 1 545 1 955
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 10 773 5 952 2 325 1 290


Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o
ile nie wskazano inaczej.

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2021 roku -
4,6329 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2020 roku – 4,6148 EUR/PLN,


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
2021 roku do 30 września 2021 roku – 4,5585 EUR/PLN; dla okresu od 1
stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku - 4,4420 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_PGE_GK_Q3_2021_raport_finansowy.pdf1_PGE_GK_Q3_2021_raport_finansowy.pdf Raport finansowy za III kw. 2021 r. zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE oraz kwartalną informację finansową PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
2_PGE_GK_Q3_2021_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_PGE.pdf2_PGE_GK_Q3_2021_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_PGE.pdf Sprawozdanie Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PGE za III kw. 2021 r.
1_PGE_CG_Q3_2021_financial_report.pdf1_PGE_CG_Q3_2021_financial_report.pdf Financial report for the third quarter of 2021 containing consolidated quarterly financial statements of PGE Capital Group and quarterly financial information for PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2_PGE_CG_Q3_2021_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf2_PGE_CG_Q3_2021_Management_Board_report_on_activities_of_PGE_CG.pdf Management Board's report on activities of PGE Capital Group in the third quarter of 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-23 Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu
2021-11-23 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki