REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A.

2022-08-03 16:02
publikacja
2022-08-03 16:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-03
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”, „PGE”) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022 r. zawarta została Warunkowa Umowa Sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. („Umowa Sprzedaży”), („PGG”). Stronami sprzedającymi w Umowie Sprzedaży są: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (spółka zależna PGE), ECARB Sp. z o.o., PGNiG Termika S.A., ENEA S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. oraz WĘGLOKOKS S.A., a stroną kupującą jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”).

Zgodnie z Umową Sprzedaży, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. dokona zbycia na rzecz Skarbu Państwa wszystkich posiadanych przez siebie akcji PGG, tj. 6 000 000 akcji zwykłych imiennych (stanowiących 15,32% kapitału zakładowego PGG), za cenę 1 złoty za wszystkie posiadane akcje. Wartość inwestycji w PGG w ostatnim publikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PGE na 31 marca 2022 roku wynosi zero złotych, w związku z czym transakcja sprzedaży akcji PGG nie będzie miała istotnego wpływu na wynik netto Spółki i Grupy PGE.

Przeniesienie prawa własności akcji PGG na Skarb Państwa nastąpi pod warunkiem nieskorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) z przysługującego prawa pierwokupu, stosownie do treści art. 3a ust.1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

Jednocześnie Spółka zaznacza, iż jej intencją jest poinformowanie w trybie raportu bieżącego wyłącznie o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających realizację Umowy Sprzedaży, w tym w szczególności o skorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu, o którym mowa powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Conditional agreement for sale of shares in PGG

The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the
"Company", „PGE”) discloses that on August 3, 2022 a Conditional
Agreement was signed for the sale of shares of Polska Grupa Górnicza
S.A. (the ”Shares Sale Agreement”), („PGG”). The sellers in the Shares
Sale Agreement include: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
(PGE’s subsidiary), ECARB Sp. z o.o., PGNiG Termika S.A., ENEA S.A.,
Polski Fundusz Rozwoju S.A., Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
and WĘGLOKOKS S.A., and the purchaser is the State Treasury of Republic
of Poland (the ”State Treasury”).

According to the Shares Sale Agreement, PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. will sell to the State Treasury all possessed shares
in PGG, i.e. 6 000 000 ordinary registered shares (representing 15.32%
in the PGG’s share capital), for the amount of PLN 1 for all possessed
shares. The value of the investment in PGG in the PGE Group’s latest
published consolidated financial statements as at March 31, 2022 amounts
to zero PLN, therefore the sale of PGG shares will not have a
significant impact on the net result of the Company and of the Group.

The transfer of the ownership of shares will take place provided that
the National Support Centre for Agriculture (KOWR) will not exercise the
pre-emption right, pursuant to art. 3a section 1 of the Act of April 11,
2003 on the shaping of the agricultural system.

At the same time, the Company emphasizes that its intention is to inform
in the form of a current report only about the circumstances preventing
the completion of the Shares Sale Agreement, particularly about the
exercising the pre-emption right by KOWR, that is mentioned above.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-03 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2022-08-03 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki