REKLAMA
WEBINAR

PBGAMES: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

2023-05-31 17:06
publikacja
2023-05-31 17:06
Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Rzeszowie (35-213), przy ul. Szlacheckiej nr 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000693763, zwołuje niniejszym na dzień 30.06.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 9.00 ul. Moniuszki 8, 35-015 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty: 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20230531_170659_0000147339_0000150822.pdf
20230531_170659_0000147339_0000150823.pdf
20230531_170659_0000147339_0000150824.pdf
20230531_170659_0000147339_0000150825.pdf
20230531_170659_0000147339_0000150826.pdf
20230531_170659_0000147339_0000150827.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki