REKLAMA

PBGAMES: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

2022-09-02 17:18
publikacja
2022-09-02 17:18
Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Prime Bit Games Spółki Akcyjnej ["Spółka"] zwołuje na dzień 29 września 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:30 w siedzibie Spółki: ul. Szlachecka 1, 35-213 Rzeszów, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Podstawa prawna: §4 ust. 2. punkty: 1), 2), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki
20220902_171828_0000143152_0000144983.pdf
20220902_171828_0000143152_0000144984.pdf
20220902_171828_0000143152_0000144985.pdf
20220902_171828_0000143152_0000144986.pdf
20220902_171828_0000143152_0000144987.pdf
20220902_171828_0000143152_0000144988.pdf
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki