REKLAMA
PIT 2023

Ważne daty dla przedsiębiorców. Obowiązki podatkowe i księgowe we wrześniu 2022 r.

Ewelina Czechowicz2022-09-01 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-09-01 06:00

Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnianiu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają we wrześniu 2022 roku, oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wchodzą w życie.

Ważne daty dla przedsiębiorców. Obowiązki podatkowe i księgowe we wrześniu 2022 r.
Ważne daty dla przedsiębiorców. Obowiązki podatkowe i księgowe we wrześniu 2022 r.
fot. Nana_studio / / Shutterstock

Początek września to nie tylko koniec letnich wakacji. Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba wiedzieć o comiesięcznych obowiązkach i śledzić zmieniające się przepisy w prawie. Przypominamy najważniejsze daty, o których trzeba pamiętać, mając własny biznes.  

Comiesięczne obowiązki pracodawcy

Co miesiąc warto sprawdzić:

 • ważność badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników,
 • ważność szkoleń BHP, 
 • terminy umów o pracę, 
 • obowiązek powiadomienia ZUS-u o zawartych umowach o dzieło (zgłoszenie umowy musi nastąpić w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia),
 • daty urodzenia pracowników i zleceniobiorców, którzy podlegają uldze podatkowej dla 26-latków,
 • pracowników i zleceniobiorców, którzy spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, dotyczy osób niebędących w PPK),
 • pracowników i zleceniobiorców, którzy spełniają warunki do zgłoszenia do PPK (zgłoszenie w terminie 7 dni po upływie 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, dotyczy osób będących w PPK),
 • czy pracodawca zobligowany jest do wpłat na PFRON – stan zatrudnienia w wysokości co najmniej 25 pracowników i brak pracowników z niepełnosprawnością bądź poziom ich zatrudnienia jest mniejszy od 6% ogólnego stanu zatrudnienia.

Wymiar czasu pracy we wrześniu 2022 r.

Wymiar pracy we wrześniu wynosi 176 godzin, co oznacza, że będziemy pracować 22 dni. W tym miesiący nie ma żadnych dodatkowych dni wolnych ani świąt.

Reklama

Wrzesień to też czas, kiedy należy przyjrzeć się urlopom. Do 30 września 2022 pracownicy powinni złożyć wnioski urlopowe za 2021 r. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

Składki ZUS we wrześniu 2022 r.  

Kwota składki zdrowotnej we wrześniu 2022 r. będzie opłacana podobnie jak w poprzednich miesiącach. Jej wysokość będzie zależna od dochodu i formy opodatkowania. 

Wysokość składek ZUS na 2022 r. (standardowych)

Rodzaj składki

2022 r.

2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana r/r (proc.)

 Składka zdrowotna

zależna od dochodu/formy opodatkowania

381,81 zł

38,11 zł

8,32%

 Składka emerytalna

693,58 zł

615,93 zł

77,65 zł

12,61%

 Składka rentowa

284,26 zł

252,43 zł

31,83 zł

12,61%

 Składka chorobowa

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

 Składka wypadkowa

59,34 zł

52,70 zł

6,64 zł

12,60%

 Składka na Fundusz Pracy

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

SUMA SKŁADEK ZUS

1 631,20 zł za styczeń 2022 r.  

1 457,49 zł

173,71 zł

11,33%

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Składki ZUS 2022 r. – ryczałt

Dla podatników, którzy rozliczają się ryczałtowo, wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od wysokości rocznych przychodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • 60 000 zł – składka zdrowotna od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • od 60 do 300 tys. zł – składka zdrowotna od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • od 300 tys. zł – składka zdrowotna od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców, podobnie jak za pierwszy miesiąc roku dla przedsiębiorców na podatku liniowym i zasadach ogólnych, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2021 r., czyli 6221,04 zł. Liniowcy zapłacą 4,9 proc. składki zdrowotnej, natomiast podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych zapłacą 9 proc.

Łączne składki ZUS na 2022 rok dla firm rozliczających podatek ryczałtem 

Roczne przychody

Składka zdrowotna 2022 r.

Składki ZUS za 2022 r.

Składki ZUS za 2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana r/r (proc.)

poniżej 60 000

335,94 zł

1 547,22 zł

1 457,49 zł

89,73 zł

6,16%

od 60 000,01 do 130 000 zł

559,89 zł

1 771,17 zł

1 457,49 zł

313,68 zł

21,52%

powyżej 300 000 zł

1 007,81 zł

2 219,09 zł

1 457,49 zł

761,60 zł

52,25%

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Terminy podatkowe we wrześniu 2022 roku

5.09.2022 (poniedziałek)

W tym dniu trzeba pamiętać o złożeniu deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za sierpień 2022 r..

7.09.2022 (środa)

W tym dniu należy pamiętać o:

 • wpłacie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za sierpień 2022 r.;
 • wpłacie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
 • złożeniu deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za sierpień 2022 r. oraz wpłacie podatku należnego wykazanego w tej deklaracji.

12.09.2022 (poniedziałek)

W tym dniu przypada obowiązek złożenia zgłoszenia INTRASTAT za sierpień 2022 r. 

15.09.2022 (czwartek)

To dzień, kiedy należy:

 • złożyć dokumentację rozliczeniową ZUS DRA oraz opłacić składki za lipiec 2022 r. – obowiązek ten dotyczy spółek kapitałowych (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje;
 • wykonać przelew do instytucji finansowej z tytułu wpłat do PPK obliczonych i pobranych w miesiącu za sierpień  2022 r.;
 • dokonać wpłaty podatku od nieruchomości i podatku leśnego za wrzesień 2022 r. oraz III raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;

 • opłacić III ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;

 • opłacić II ratę podatku od środków transportowych.

20.09.2022 (wtorek)

W tym dniu przypada termin:

 • zapłaty składek ZUS za sierpień 2022 r. dla osób, które nie są osobami prawnymi i jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi;
 • wpłaty za sierpień 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;
 • zapłaty za sierpień 2022 r. przez płatników pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • wpłaty za sierpień 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • wpłaty przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za sierpień 2022 r.;
 • wpłaty na PFRON za sierpień 2022 r.

26.09.2022 (poniedziałek)

To ostatni dzień na:

 • zapłatę podatku VAT za sierpień 2022 r.;
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za sierpień 2022 r.;
 • przesłanie pliku JPK_V7M za sierpień 2022 r.;
 • przesłanie pliku JPK_V7K za sierpień 2022 r. (część ewidencyjna); Podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT są obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencję JPK_VAT łącznie z deklaracją podatkową (JPK_V7M) za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu;
 • wpłatę podatku akcyzowego za sierpień 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za sierpień 2022 r. Informację tę składają wszyscy zarejestrowani do celów VAT UE podatnicy, u których występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, bez względu na wysokość obrotów uzyskanych z tego tytułu. Informacje podsumowujące składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności skutkujących obowiązkiem złożenia informacji;
 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień 2022 r.;
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za sierpień 2022 r.;
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za sierpień 2022 r.;
 • przekazanie do PEFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień 2022 r.

30.09.2022 (piątek)

W tym dniu przypada obowiązek:

 • złożenia deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za sierpień 2022 r.;
 • złożenia informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.;
 • złożenia (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.;
 • złożenia do urzędu skarbowego zeznania: CIT-CFC za 2021 r. przez podatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego; PIT-CFC za 2021 r. i wpłaty wynikającego z zeznania podatku należnego;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym;
 • złożenia urzędowi skarbowemu deklaracji CIT-8E za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.;
 • do tego dnia trzeba złożyć wniosek o zaległy urlop za 2021 r. 

Odpowiedzialność za udzielenie pracownikom urlopów w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami spoczywa na pracodawcy i to on jest odpowiedzialny ze ewentualne naruszenia tego obowiązku. Dlatego też pracodawca powinien zadbać o to, aby pracownicy w odpowiednim terminie złożyli wnioski urlopowe w celu sporządzenia planu urlopów lub w przypadku braku planu urlopów uzgodnili termin wykorzystania urlopu w drodze indywidualnego porozumienia. Należy pamiętać, że plan urlopów powinien obejmować cały urlop, jakim dysponuje pracownik, a więc również urlop zaległy.

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prawo przedsiębiorcy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki