REKLAMA

Obowiązki podatkowe i księgowe w marcu 2022 r. Kalendarium najważniejszych dat

Ewelina Czechowicz2022-03-01 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-03-01 06:00

Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba pamiętać o ważnych terminach i wypełnianiu obowiązków względem urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy zapłacie podatków i opłat lokalnych. Wskazujemy najważniejsze terminy, które przypadają w marcu 2022 roku, oraz informujemy o istotnych zmianach w prawie, które wchodzą w życie.

Obowiązki podatkowe i księgowe w marcu 2022 r. Kalendarium najważniejszych dat
Obowiązki podatkowe i księgowe w marcu 2022 r. Kalendarium najważniejszych dat
fot. MOZCO Mateusz Szymanski / / Shutterstock

"Polski ład" – najważniejsze zmiany 

Od stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać zmiany w podatkach związane z "Polskim ładem". Zmiany te obejmują:

 1. podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł; (od 1 stycznia 2022 r.  kwota wolna od podatku w Polsce będzie porównywalna do tej w krajach europejskich. Wzrośnie z aktualnych 8 000 zł do kwoty 30 000 zł);
 2. podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 120 000 zł. Wysokość progu podatkowego od 1 stycznia 2021 r. zostanie podniesiona z 85 tys. do 120 tys. zł. Dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. zł;
 3. rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich;
 4. wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej;
 5. zastąpienie prawa podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego opodatkowania się z dzieckiem możliwością odliczenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł;
 6. pozostawienie opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 7. zniesienie prawa podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnika podatku dochodowego od osób prawnych do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 8. zmianę zasad ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 9. likwidację prawa podatnika do odliczenia kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej (pobranej przez płatnika) w roku podatkowym od kwoty należnego za ten rok podatku dochodowego od osób fizycznych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 10. wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10% podstawy opodatkowania;
 11. ustanowienie zasad opodatkowania spółki holdingowej;
 12. wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia nieruchomości;
 13. wprowadzenie instytucji porozumienia inwestycyjnego;
 14. wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;
 15. ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT;
 16. wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego;
 17. ustanowienie abolicji podatkowej dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne poprzez wprowadzenie przejściowego ryczałtu od dochodów w wysokości 8% podstawy opodatkowania;
 18. ograniczenie pracy "na czarno".

Wymiar czasu pracy w marcu 2022 r.

Wymiar pracy w marcu 2022 r. wynosi 184 godzin, co oznacza, że tym miesiącu będziemy pracować 23 dni.

Reklama

Składki ZUS w marcu 2022 r.  

Kwota składki zdrowotnej w marcu 2022 r. wzrośnie i będzie wyższa od tej dotąd obowiązującej, ponieważ zmianie uległa podstawa jej wymiaru.

Wysokość składek ZUS na 2022 r. (standardowych)

Rodzaj składki

2022 r.

2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana r/r (proc.)

 Składka zdrowotna

zależna od dochodu/formy opodatkowania

381,81 zł

38,11 zł

8,32%

 Składka emerytalna

693,58 zł

615,93 zł

77,65 zł

12,61%

 Składka rentowa

284,26 zł

252,43 zł

31,83 zł

12,61%

 Składka chorobowa

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

 Składka wypadkowa

59,34 zł

52,70 zł

6,64 zł

12,60%

 Składka na Fundusz Pracy

87,05 zł

77,31 zł

9,74 zł

12,60%

SUMA SKŁADEK ZUS

1 631,20 zł za styczeń 2022 r.  

1 457,49 zł

173,71 zł

11,33%

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Trzeba pamiętać, że składka zdrowotna w wysokości 419,92 zł obowiązywała tylko za styczeń. W marcu podatnicy zapłacą składki według nowych zasad, które wprowadzono za sprawą "Polskiego ładu".

Własna działalność gospodarcza a podatki

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Własna działalność gospodarcza a podatki

Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Składki ZUS 2022 r. – ryczałt

Dla podatników, którzy rozliczają się ryczałtowo, wysokość składki zdrowotnej uzależniona będzie od wysokości rocznych przychodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • 60 000 zł – składka zdrowotna od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • od 60 tys. do 300 tys. zł – składka zdrowotna od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • od 300 tys. zł – składka zdrowotna od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców, podobnie jak za pierwszy miesiąc roku dla przedsiębiorców na podatku liniowych i zasadach ogólnych, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2021 r., czyli 6221,04 zł. Liniowcy zapłacą 4,9 proc. składki zdrowotnej, natomiast podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych zapłacą 9 proc.

Łączne składki ZUS na 2022 rok dla firm rozliczających podatek ryczałtem 

Roczne przychody

Składka zdrowotna 2022 r.

Składki ZUS za 2022 r.

Składki ZUS za 2021 r.

Zmiana r/r

Zmiana r/r (proc.)

poniżej 60 000

335,94 zł

1 547,22 zł

1 457,49 zł

89,73 zł

6,16%

od 60 000,01 do 130 000 zł

559,89 zł

1 771,17 zł

1 457,49 zł

313,68 zł

21,52%

powyżej 300 000 zł

1 007,81 zł

2 219,09 zł

1 457,49 zł

761,60 zł

52,25%

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Terminy podatkowe w marcu 2022 roku

7.03.2022 (poniedziałek)

W tym dniu należy pamiętać o:

 • złożeniu deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2022 r.;
 • wpłacie podatku dochodowego w formie karty podatkowej za luty 2022 r.;
 • wpłacie zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2022 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
 • złożeniu deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za luty 2022 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji;
 • złożeniu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz opłaceniu składki za luty 2022 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

10.03.2022 (czwartek)

W tym dniu przypada obowiązek złożenia zgłoszenia INTRASTAT za luty 2022 r. 

15.03.2022 (wtorek)

To dzień kiedy należy:

 • zapłacić składki za luty 2022 r., obowiązek ten dotyczy pozostałych płatników składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
 • zapłacić podatek od nieruchomości lub I ratę w 2022 r. Jeśli podatek od nieruchomości za cały rok nie przekracza kwoty w wysokości 100 zł, wówczas podatnik ma obowiązek zapłacenia podatku jednorazowo w terminie do 15 marca 2022 r. Pozostali płatnicy płacą podatek od nieruchomości do 15. dnia każdego miesiąca na postawie decyzji otrzymanej z urzędu miasta/ gminy;
 • dokonać wpłat do PPK;
 • zapłacić podatek leśny za marzec 2022 r. oraz I ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

21.03.2022 (poniedziałek)

W tym dniu przypada termin:

 • zapłaty składek ZUS za luty 2022 r. dla osób, które nie są osobami prawnymi i jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi;
 • wpłaty za luty 2022 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;
 • zapłaty za luty 2022 r. przez płatników pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • wpłaty za luty 2022 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • wpłaty przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową, zaliczki na podatek pobranej za luty 2022 r.;
 • wpłaty na PFRON za luty 2022 r.

25.03.2022 (piątek)

To ostatni dzień na:

 • zapłatę podatku VAT za luty 2022 r.;
 • złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za  luty 2022 r.;
 • przesłanie pliku JPK_V7M za luty 2022 r.

Podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT są obowiązani przesyłać do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencję JPK_VAT łącznie z deklaracją podatkową (JPK_V7M) za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

 • przesłanie pliku JPK_V7K za styczeń 2022 r. (część ewidencyjna za luty 2022 r.);
 • wpłatę podatku akcyzowego za luty 2022 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego;
 • przesłanie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za luty  2022 r.

Informację podsumowującą na formularzu VAT-UE składają wszyscy zarejestrowani do celów VAT UE podatnicy, u których występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, bez względu na wysokość obrotów uzyskanych z tego tytułu. Informacje podsumowujące składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności skutkujących obowiązkiem złożenia informacji.

 • złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2022 r.;
 • rozliczenie podatku cukrowego należnego za luty 2022 r.;
 • rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej PSD-1 za luty 2022 r.

31.03.2022 (czwartek)

W ostatnim dniu marca 2022 r. przypada wiele obowiązków. Są to:

 • przekazanie (drogą elektroniczną) szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w grudniu 2021 r.;
 • złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia upłynął w grudniu 2021 r.;
 • przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2022 r.;
 • złożenie do ZUS-u danych za 2021 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA);
 • złożenie deklaracji dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu VII-DO za luty 2022 r.;
 • wniesienie opłaty produktowej za produkty za 2021 r.;
 • wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska za 2021 r.
Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: ZUS po nowemu. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki