REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki „Orzeł Biały” S.A. i Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” za 2020 rok oraz informacja o rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku za 2020 rok.

2021-03-31 14:41
publikacja
2021-03-31 14:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Wstępne szacunkowe wyniki „Orzeł Biały” S.A. i Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” za 2020 rok oraz informacja o rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), przekazuje szacunkowe wybrane dane finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Orzeł Biały, za 2020 rok [w mln zł]:

Orzeł Biały S.A.:
Przychody z umów z klientami: 506,1 mln zł
Zysk netto ze sprzedaży: 38,4 mln zł
Zysk Brutto: 39,7 mln zł
EBITDA: 47,9 mln zł


Grupa Kapitałowa Orzeł Biały:
Przychody z umów z klientami: 512,4 mln zł
Zysk netto ze sprzedaży: 36,9 mln zł
Zysk Brutto: 57,9 mln zł
EBITDA: 67,3 mln zł


Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki oraz Grupy uwzględniają rezerwę związana z wypłatą premii rocznych dla Członków Zarządu Spółki w wysokości łącznej ok. 3 mln zł. Kwoty należnych świadczeń z tytułu premii rocznej są zgodne z przyjętą w Spółce Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.

Na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy kapitałowej Orzeł Biały, , wpływ miała sprzedaż w IV kwartale 2020 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej Centralna Pompownia Bolko, o którym to zdarzeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2020 z dnia 31.12.2020 r.

Ostateczne skonsolidowane oraz jednostkowe dane finansowe za 2020 rok Emitent poda w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 rok, których publikacja nastąpi zgodnie z terminami o których Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 25.01.2021 roku.

W związku z zwiększoną niepewnością na rynku krajowym i międzynarodowym oraz dynamicznie zmieniająca się sytuacją epidemiczną związaną z pandemią COVID – 19, Zarząd Spółki, w celu ograniczenia wystąpienia możliwych ryzyk, podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Orzeł Biały” S.A. przeznaczenia zysku netto za rok obrachunkowy 2020 w całości na kapitał zapasowy Spółki. Niniejsza propozycja zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki, a następnie skierowana do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ostateczne opublikowane wyniki finansowe będą istotnie odbiegały od wyników szacunkowych, Zarząd ma prawo do zmiany wskazanej w uchwale rekomendacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Konrad Sznajder Prezes Zarządu
2021-03-31 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki