REKLAMA
WAŻNE

OPTIZEN LABS S.A.: Zmiana udziału w głosach

2021-12-20 16:59
publikacja
2021-12-20 16:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-20
Skrócona nazwa emitenta
OPTIZEN LABS S.A.
Temat
Zmiana udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd OPTIZEN LABS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza Zbisława Laska, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu żony Agaty Lasek, o zmianie udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) i 2), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), ust. 3 i ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) niniejszym zawiadamiam – działając w imieniu własnym oraz w imieniu żony Agaty Lasek, tj. w imieniu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1) Ustawy - o zmianie udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki OPTIZEN LABS SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”), poprzez przekroczenie przez Agatę Lasek progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, obniżeniem przez Zbisława Lasek udziału poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz zmianą przez Zbisława Lasek dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów. Łączny udział Agaty Lasek i Zbisława Lasek, tj. porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1) Ustawy nie zmienił się.
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana sprzedażą przez Zbisława Lasek oraz nabyciem tych akcji przez Agatę Lasek w dniu 15 grudnia 2021 r. w drodze umowy cywilno-prawnej poza rynkiem NewConnect 777.307 akcji Spółki.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed transakcją Agata Lasek i Zbisław Lasek posiadali łącznie 1 907 916 akcji Spółki stanowiących 23,06% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 1 907 916 głosów, co stanowiło 23,06% ogólnej liczby głosów (w tym Agata Lasek posiadała 33 366 akcji stanowiących 0,40% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 33 366 głosów, co stanowiło 0,40% ogólnej liczby głosów oraz Zbisław Lasek posiadał 1 874 550 akcji stanowiących 22,66% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 1 874 550 głosów, co stanowiło 22,66% ogólnej liczby głosów).
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie Agata Lasek i Zbisław Lasek nadal posiadają łącznie 1 907 916 akcji Spółki stanowiących 23,06% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 1 907 916 głosów, co stanowi 23,06% ogólnej liczby głosów (w tym Agata Lasek posiada 810 673 akcji stanowiących 9,80% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 810 673 głosów, co stanowi 9,80% ogólnej liczby głosów oraz Zbisław Lasek posiada 1 097 243 akcji stanowiących 13,26% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 1 097 243 głosów, co stanowi 13,26% ogólnej liczby głosów).
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
1 907 916 głosów, co stanowi 23,06% ogólnej liczby głosów, w tym: Agata Lasek posiada 810 673 głosów, co stanowi 9,80% ogólnej liczby głosów oraz Zbisław Lasek posiada 1 097 243 głosów co stanowi 13,26% ogólnej liczby głosów.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-20 Łukasz Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki