19,0900 zł
1,54% 0,2900 zł
OncoArendi Therapeutics SA (OAT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_OAT_31.03.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Kwartalna_informacja_finansowa_OAT_31.03.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OAT_Pozostale_informacje_do_raportu_za_IQ_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania:
ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-089 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żwirki i Wigury 101
(ulica) (numer)
+48 22 552 67 24 nd.
(telefon) (fax)
contact@oncoarendi.com www.oncoarendi.com
(e-mail) (www)
7282789248 101380757
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Razem przychody z działalności operacyjnej 428 225 102 53
II. Razem koszty z działalności operacyjnej bez wpływu programu motywacyjnego 665 701 159 163
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej bez wpływu programu motywacyjnego (238) (476) (57) (111)
IV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (560) (473) (134) (110)
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (560) (473) (134) (110)
VI. Suma całkowitych dochodów (569) (477) (136) (111)
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 982) (1 563) (714) (365)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 387) (4 862) (1 050) (1 133)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3 842 18 820 919 4 388
X. Liczba akcji w szt. 11 670 000 11 670 000 11 670 000 11 670 000
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję w zł (0,05) (0,04) (0,01) (0,01)
XII. Stan na 2018-03-31 2017-12-31 2018-03-31 2017-12-31
XIII. Aktywa razem 32 159 34 569 7 710 8 214
XIV. Zobowiązania razem 2 655 4 847 637 1 152
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 2 521 4 697 604 1 116
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 135 151 32 36
XVII. Kapitał własny 29 504 29 722 7 074 7 062
XVIII. Kapitał zapasowy 34 246 34 246 8 211 8 137
XIX. Liczba akcji w szt. 11 670 000 11 670 000 11 670 000 11 670 000
XX. Wartość aktywów netto na jedną akcję w zł 2,53 2,55 0,61 0,61Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano kurs euro
NBP:
Dla wartości sprawozdania z sytuacji finansowej:
 - na dzień 31.03.2018 r.: 4,2085
 - na dzień 31.12.2017 r.: 4,1709


Dla wartości  sprawozdania z całkowitych
dochodów i przepływów pieniężnych:
Średni kurs euro obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla
każdego m-ca kwartału:
- 2018 r.: 4,1784
- 2017 r.: 4,2891
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe OAT 31.03.2018.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe OAT 31.03.2018.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe OAT
Kwartalna informacja finansowa OAT 31.03.2018.pdfKwartalna informacja finansowa OAT 31.03.2018.pdf Kwartalna Informacja Finansowa OAT
OAT Pozostałe informacje do raportu za IQ 2018.pdfOAT Pozostałe informacje do raportu za IQ 2018.pdf Pozostałe informacje do raportu OAT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-30 Marcin Szumowski Prezes Zarządu Marcin Szumowski
2018-05-30 Stanisław Pikul Członek Zarządu Stanisław Pikul
2018-05-30 Sławomir Broniarek Członek Zarządu Sławomir Broniarek
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.