REKLAMA

OLYMP: Korekta raportu EBI nr 18/2023

2023-11-23 14:46
publikacja
2023-11-23 14:46
Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 18/2023 z dnia 17 listopada 2023 r. Przyczyną dokonania korekty jest nieprawidłowe wskazanie w punkcie 8a) korygowanego raportu braku podmiotów powiązanych z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Było:
„8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: nie dotyczy.”
Powinno być:
„8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: wśród osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta znajdowały się 3 podmioty powiązane z Emitentem, w tym jedna osoba fizyczna, jedna osoba prawna i jedna spółka osobowa.”
Właściwa treść raportu po korekcie, w pełnym brzmieniu zostaje wskazana poniżej:
Zarząd Olymp S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii F:
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: data rozpoczęcia to 29 września 2023 r., data zakończenia to 3 listopada 2023 r.
2) data przydziału instrumentów finansowych: 6 listopada 2023 r.
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: od 2 do 19.980.000 akcji serii F.
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: redukcja nie wystąpiła.
5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: zostało przydzielonych 7.839.663 akcji serii F.
6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję serii F.
6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
Akcje serii F zostały w całości objęte za wkłady pieniężne, przy czym 4.543.635 akcji serii F objętych zostało w drodze potrącenia wierzytelności, w tym:
A). 3.272.727 akcji serii F zostało objętych przez Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych sp. k. („S&P”) w drodze potrącenia wierzytelności przysługującej S&P wobec Spółki z tytułu umowy pożyczki z dnia 28 lipca 2023 r. (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 14/2023) w wysokości 1.800.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki - kapitału głównego). Wartość opisanej wierzytelności wynosi 1.800.000,00 zł. W wyniku potrącenia doszło do objęcia przez S&P 3.272.727 akcji serii F za kwotę 1.799.999,85 zł.
B). 889.090 akcji serii F zostało objętych przez osobę fizyczną Huberta Sommerrey („HS”) w drodze potrącenia wierzytelności przysługującej HS wobec Spółki z tytułu: umowy pożyczki z dnia 1 lipca 2021 r. w wysokości 50.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki - kapitału głównego) oraz pożyczki z dnia 13 maja 2022 r. w wysokości 150.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki - kapitału głównego) oraz umowy pożyczki z dnia 2 czerwca 2022 r. w wysokości 150.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego) oraz umowy pożyczki z dnia 6 lutego 2023 r. w wysokości 59.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki - kapitału głównego) oraz umowy pożyczki z dnia 25 lipca 2023 r. w wysokości 80.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki – kapitału głównego). Łączna wartość opisanych powyżej wierzytelności HS wynosi 489.000,00 zł. W wyniku potrącenia doszło do objęcia przez HS 889.090 akcji serii F za kwotę 488.999,50 zł.
C). 381.818 akcji serii F zostało objętych przez Mado Management sp. z o.o. („MADO”) w drodze potrącenia wierzytelności przysługującej MADO wobec Spółki z tytułu : umowy pożyczki z dnia 25 lipca 2022 r. w wysokości 150.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki - kapitału głównego) oraz umowy pożyczki z dnia 11 lipca 2023 r. w wysokości 60.000,00 zł (jest to wierzytelność o zwrot kwoty pożyczki - kapitału głównego). Łączna wartość opisanych powyżej wierzytelności MADO wynosi 210.000,00 zł. W wyniku potrącenia doszło do objęcia przez MADO 381.818 akcji serii F za kwotę 209.999,90 zł.
7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
- w ramach zapisów podstawowych 62 osoby złożyły zapisy na akcje serii F w tym 61 osób fizycznych oraz 1 osoba prawna;
- w ramach zapisów dodatkowych 4 osoby złożyły zapisy na akcje serii F w tym 3 osoby fizyczne oraz 1 osoba prawna;
- w ramach transzy zarządu 6 osób złożyło zapisy na akcje serii F w tym 4 osoby fizyczne oraz 2 osoby prawne (z czego jedna to spółka osobowa).
8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
- w ramach zapisów podstawowych 62 osobom przydzielono akcje serii F, w tym 61 osobom fizycznym oraz 1 osobie prawnej;
- w ramach zapisów dodatkowych 4 osobom przydzielono akcje serii F, w tym 3 osobom fizycznym oraz 1 osobie prawnej;
- w ramach transzy zarządu 6 osobom przydzielono akcje serii F, w tym 4 osobom fizycznym oraz 2 osobom prawnym (z czego jedna to spółka osobowa).
8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: wśród osób, którym przydzielono instrumenty finansowe Emitenta znajdowały się 3 podmioty powiązane z Emitentem, w tym jedna osoba fizyczna, jedna osoba prawna i jedna spółka osobowa.
9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy.
10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 227.472,59 zł netto.
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 186.690,00 zł netto.
d) promocji oferty: 62.125,00 zł netto.
-metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
W załączeniu Emitent przekazuje sprawozdanie Zarządu Emitenta, o którym mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Załączniki
20231123_144620_0000150410_0000155579.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki