REKLAMA

NTT SYSTEM S.A.: wyniki finansowe

2022-04-30 00:04
publikacja
2022-04-30 00:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_WYBR_DANE_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_WYBR_DANE_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_JSF_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_JSF_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_SzDzJ_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_SzDzJ_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ntt-sb-jsf_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ntt-sb-jsf_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_OSW_ZARZ_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_OSW_ZARZ_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_INF_ZARZ_AUD_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_INF_ZARZ_AUD_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_Ocena_RN_SFiSZ_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NTT_Osw_RN_KA_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody ze sprzedaży 1 149 931,00 786 368,00 251 214,00 175 756,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 940,00 12 933,00 5 011,00 2 891,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 20 908,00 10 010,00 4 568,00 2 237,00
IV. Zysk (strata) netto 17 607,00 8 007,00 3 846,00 1 790,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 174,00 -19 491,00 6 373,00 -4 356,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -286,00 -732,00 -62,00 -164,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 138,00 24 935,00 -5 492,00 5 573,00
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 750,00 4 712,00 819,00 1 053,00
IX. Liczba akcji (w szt.) 13 549 402,00 13 550 972,00 13 549 402,00 13 550 972,00
X. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) 1,30 0,59 0,28 0,13
Dane bilansowe wg stanu na dzień 31.12.2021 / 31.12.2020
XI. Aktywa razem 362 858,00 268 196,00 78 892,00 58 116,00
XII. Zobowiązania długoterminowe 242,00 220,00 53,00 48,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 204 806,00 125 733,00 44 529,00 27 246,00
XIV. Kapitał własny 157 810,00 142 243,00 34 311,00 30 823,00
XV. Kapitał podstawowy 83 100,00 83 100,00 18 068,00 18 007,00
XVI. Liczba akcji (w szt.) 13 547 768,00 13 549 416,00 13 547 768,00 13 549 416,00
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,65 10,50 2,53 2,27
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na Euro w następujący sposób:
- pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 – 1 Euro = 4,5775 PLN, a za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 – 1 Euro = 4,4742 PLN;
- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2021 r. - 1 Euro = 4,5994 PLN; na dzień 31 grudnia 2020 r. - 1 Euro = 4,6148 PLN.

W odniesieniu do sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano dane według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtmlList_Prezesa_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml List Prezesa Zarządu
List_Prezesa_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml.xadesList_Prezesa_Zarzadu_2021-12-31_pl.xhtml.xades List Prezesa Zarządu - podpis
NTT_WYBR_DANE_2021-12-31_pl.xhtmlNTT_WYBR_DANE_2021-12-31_pl.xhtml Wybrane dane finansowe za 2021 rok
NTT_WYBR_DANE_2021-12-31_pl.xhtml.xadesNTT_WYBR_DANE_2021-12-31_pl.xhtml.xades Wybrane dane finansowe za 2021 rok - podpisy
NTT_JSF_2021-12-31_pl.xhtmlNTT_JSF_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie finansowe NTT System za 2021 rok
NTT_JSF_2021-12-31_pl.xhtml.XAdESNTT_JSF_2021-12-31_pl.xhtml.XAdES Sprawozdanie finansowe NTT System za 2021 rok - podpisy
NTT_SzDzJ_2021-12-31_pl.xhtmlNTT_SzDzJ_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System za 2021 rok
NTT_SzDzJ_2021-12-31_pl.xhtml.xadesNTT_SzDzJ_2021-12-31_pl.xhtml.xades Sprawozdanie Zarządu z działalności NTT System za 2021 rok - podpisy
ntt-sb-jsf_2021-12-31_pl.xhtmlntt-sb-jsf_2021-12-31_pl.xhtml Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok
ntt-sb-jsf_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadesntt-sb-jsf_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok - podpisy
NTT_OSW_ZARZ_2021-12-31_pl.xhtmlNTT_OSW_ZARZ_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok
NTT_OSW_ZARZ_2021-12-31_pl.xhtml.xadesNTT_OSW_ZARZ_2021-12-31_pl.xhtml.xades Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok - podpisy
NTT_INF_ZARZ_AUD_2021-12-31_pl.xhtmlNTT_INF_ZARZ_AUD_2021-12-31_pl.xhtml Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2021
NTT_INF_ZARZ_AUD_2021-12-31_pl.xhtml.xadesNTT_INF_ZARZ_AUD_2021-12-31_pl.xhtml.xades Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej 2021 - podpisy
NTT_Ocena_RN_SFiSZ_2021-12-31_pl.xhtmlNTT_Ocena_RN_SFiSZ_2021-12-31_pl.xhtml Ocena Rady Nadzorczej sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok
NTT_Osw_RN_KA_2021-12-31_pl.xhtmlNTT_Osw_RN_KA_2021-12-31_pl.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu za 2021 rok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki