REKLAMA
ZAGŁOSUJ

NANOGROUP S.A.: wyniki finansowe

2021-11-26 14:34
publikacja
2021-11-26 14:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NanoGroup_-skonsolidowany_raport_kwartalny_za_III_Q_2021r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 363,47 67,78 82 15
II. Zysk/(Strata) operacyjny -863,33 -967,03 (194) (212)
III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem -702,68 -946,91 (158) (208)
IV. Zysk/(Strata) netto -722,50 -946,91 (163) (208)
V. Zysk/(Strata) przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,00 0,00 - -
VI. Zysk/(Strata) netto przypisany udziałom niekontrolującym 0,00 0,00 - -
VII. Całkowite dochody/(straty) ogółem 0,00 0,00 - -
VIII. Całkowite dochody/(straty) ogólem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,00 0,00 - -
IX. Całkowite dochody/(straty) ogólem przypisane udziałom niekontrolującym 0,00 0,00 - -
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -767,58 -4 473,57 (173) (981)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 149,98 -16,37 34 (4)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5,00 0,00 1 -
XIII. Przepływy pieniężne netto razem -0,61 -4,49 (0) (1)
XIV. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w zł/euro) 0,00 0,00 (0) (0)
XV. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w zł /euro) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
XVI. Aktywa razem 31 556,30 40 576,37 6 971 8 758
XVII. Kapitał własny razem 31 412,23 40 420,72 6 939 8 725
XVIII. Zobowiązania długoterminowe - - - -


Pozycje bilansowe przeliczone zostały według średniego kursu NBPkurs
na dzień 30.09.2020 - 1 EURO - 4,5268 plnkurs na dzień
30.09.2021 - 1 EURO - 4,6329plnPozycje dotyczące rachunku zysków
i strat oraz rachunków przepływówkurs za 9 miesięcy
2020r. - 1 EURO - 4,442 plnkurs za 9 miesięcy 2021r. - 1 EURO -
4,5585 pln


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
NanoGroup -skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2021r..pdfNanoGroup -skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2021r..pdf NanoGroup skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowski
2021-11-26 Adam Kiciak Członek Zarządu Adam Kiciak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki