1,8000 zł
28,57% 0,4000 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_NanoGroup_SA_2018-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RAPORT_ROCZNY_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_NG_SA_SSF_2018_(skonsolidowane)_ver_2_draft.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody z działalności podstawowej 325 786 0 76691,6596 0
II. Zysk/(Strata) operacyjny -2 407 384 -2 013 691 -566 710 -474 401
III. Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem -2 424 740 -2 034 903 -570 796 -479 399
IV. Zysk/(Strata) netto -2 417 251 -2 031 725 -569 033 -478 650
V. Całkowite dochody/(straty) ogółem -2 417 251 -2 031 725 -569 033 -478 650
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 473 066 -2 634 539 -817 577 -620 665
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 856 406 -9 186 340 -1 378 627 -2 164 191
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 328 470 7 984 476 1 960 563 1 881 046
IX. przepływy pieniężne netto razem -1 001 002 -3 836 403 -235 641 -903 810
X. Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) -0,18 -0,16 - -
XI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) -0,18 -0,15 - -
XII. Aktywa razem 27 035 183 22 605 130 4 397 039 5 419 725
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 510 325 8 437 568 2 144 178 3 451 957
XIV. Zobowiązania długoterminowe 10 946 429 5 960 200 628 781 1 428 996
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 598 986 2 477 368 886 617 593 965
XVI. Kapitał własny razem 15 524 857 14 167 562 2 881 642 3 396 764


Powyższe
dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2018 roku oraz 31 grudnia
2017 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
poszczególne pozycje bilansu - według średniego kursu EUR ustalonego
przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2017 roku - 4,171, na
dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,300, poszczególne pozycje sprawozdania
rachunku zysków i strat, całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni
dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września
2017 roku - 4,245 okresu od 1 stycznia do 31 grudnia  2018
roku - 4,248


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy NanoGroup SA 2018-sig.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy NanoGroup SA 2018-sig.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy NanoGroup SA
RAPORT ROCZNY 2018.pdfRAPORT ROCZNY 2018.pdf Raport Roczny Nano Group SA
Sprawozdanie z badania NG SA SSF 2018 (skonsolidowane) ver 2 draft.pdfSprawozdanie z badania NG SA SSF 2018 (skonsolidowane) ver 2 draft.pdf Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego NG SA za rok 2018

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowki
2019-04-30 Adam Kiciak Członek Zarządu Adam Kiciak


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Katarzyna Kowalczyk Główny Księgowy Katarzyna Kowalczyk
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.