REKLAMA

MIDAS: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach oraz zawarcie umów zakupu pakietu kontrolnego akcji Sferia S.A.

2015-12-24 10:47
publikacja
2015-12-24 10:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-24
Skrócona nazwa emitenta
MIDAS
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prowadzonych negocjacjach oraz zawarcie umów zakupu pakietu kontrolnego akcji Sferia S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Midas S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 grudnia 2015 roku działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych ("Rozporządzenie"), opóźnił wykonanie obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy w odniesieniu do informacji poufnej.

W związku z ustaniem przesłanek zawartych w Rozporządzeniu Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 8 grudnia 2015 roku podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji mających na celu zakup akcji w spółce Sferia S.A. ("Sferia") przez Spółkę lub inną spółkę wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Midas. Intencją Spółki jest zakup akcji pozwalających na przejęcie kontroli w spółce Sferia, a tym samym zapewnienie dostępu do częstotliwości z zakresu 800 MHz co pozwoli Grupie Midas utrzymać najwyższy poziom świadczonych usług dla spółek z Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat w okresie obowiązywania Zamówienia 4, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2015, to jest do końca 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje iż w dniu 23 grudnia 2015 roku w późnych godzinach wieczornych zostały ustalone ostateczne warunki i zawarto umowy sprzedaży 1 834 405 akcji spółki Sferia o wartości nominalnej 100 zł każda, reprezentujących 51% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu spółki, pomiędzy panem Jackiem Szymońskim ("Sprzedający 1"), a Aero 2 sp. z o.o. w której Spółka posiada 100% udziałów ("Aero2") oraz spółką Bithell Holdings Limited ("Sprzedający 2" a łącznie ze Sprzedający 1 "Sprzedający"), a Aero2 ("Umowy"). Łączna cena jaką Aero2 zapłaciło na rzecz Sprzedających wyniosła 121,9 mln zł pochodzących ze środków własnych Aero2. Zgodnie z zawartymi Umowami, w przypadku uzyskania przez spółkę Sferia odszkodowania pieniężnego z tytułu ewentualnego sporu dotyczącego opóźnienia prawa do efektywnego wykorzystania częstotliwości należnych spółce, cena zakupu może ulec zwiększeniu o kwotę wynikająca z tego odszkodowania proporcjonalną do posiadanego udziału przez Sprzedających przed dokonaną transakcją zbycia akcji.

Sferia jest operatorem telekomunikacyjnym posiadającym rezerwację częstotliwości obejmującą blok o szerokości 2x5Mhz z zakresu 800 MHz ("Rezerwacja 800"), która obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 roku. W ocenie Zarządu Midas odnowienie ważności Rezerwacji 800 na kolejne okresy po cenie implikowanej przez zadeklarowane, wysokie kwoty za pasmo 800 MHz w zakończonej w październiku 2015 roku aukcji, nie jest ekonomicznie uzasadnione. Analogicznie, Grupa Midas nie będzie zainteresowana pozyskaniem dostępu do pasma z zakresu 800 MHz od podmiotów, które uzyskają dostęp do pasma 800 MHz przy obecnych wysokich poziomach cenowych, chyba że odbędzie się to na zasadach ekwiwalentności technologiczno-usługowej. Alternatywnie Spółka rozważa kontynuację rozbudowy sieci LTE 1800 MHz.

W ocenie Zarządu Spółki wpływ konsolidacji wyników spółki Sferia na skonsolidowany wynik operacyjny Grupy Kapitałowej Midas w roku 2015 będzie nieznaczący.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-12-24 Krzysztof Adaszewski Prezes Zarządu
2015-12-24 Piotr Janik Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki