9,10 zł
0,89% 0,08 zł
MCI Capital S.A. (MCI)

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_Zarzadu_MCI_Capital_S.A._o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_MCI_Capital_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_MCI_Capital_S.A._za_2017_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-23
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także „ZWZ”) na dzień 21 czerwca 2018 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), XXXV p. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
10. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
f) podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
11. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
13. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
14. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

a) ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capita S.A. o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (załącznik numer 1),
b) projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capita S.A. (załącznik numer 2),
c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku (załącznik numer 3).

Z uwagi na planowane zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki niniejszym przedstawia obecną, jak również proponowaną treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 7 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.853.114,00 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czternaście) złotych i dzieli się na 52.853.114,00 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czternaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.886.596,00 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 52.886.596 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfOgłoszenie Zarządu MCI Capital S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capita S.A. o treści zgodnej z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych
Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital SA.pdfProjekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital SA.pdf Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capita S.A.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. za 2017 rok.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. za 2017 rok.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-23 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2018-05-23 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl