REKLAMA

MANGATA: MANGATA Spółka Akcyjna Raport dotyczący zmian w zakresie stosowania Dobrych Praktyk

2020-07-03 12:48
publikacja
2020-07-03 12:48
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący zmian w zakresie stosowania zasad i rekomendacji szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" Wprowadzone zmiany dotyczą stosowania przez Spółkę Zasad nr I.Z.1.16, I.Z.1.20, IV.Z.2 i IV.Z.2. oraz Rekomendacji nr IV.R.2., VI.R.1. i VI.R.2. i są zaprezentowane poniżej.


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:
I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka stosuje zasadę.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka stosuje zasadę.
Komentarz: Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce relacje inwestorskie -> WZA, link do zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:
1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.
Spółka stosuje zasadę.
Komentarz: Rekomendacja jest stosowana, przy czym o udziale w Walnym Zgromadzeniu sposób określony w pkt. 2 i 3 postanawia zwołujący to Zgromadzenie. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym dla swoich akcjonariuszy.

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka stosuje zasadę.
Komentarz: Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym dla swoich akcjonariuszy, z uwagi na okoliczność, że w trakcie Walnego Zgromadzenia mogą być poruszane zagadnienia i podejmowane uchwały wymagające opublikowania przez spółkę raportu bieżącego, w tym obejmującego informacje poufne. Powszechny dostęp do zapisu przebiegu obrad w formie audio lub wideo będzie zapewniany przez spółkę po opublikowaniu raportów bieżących związanych z przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Wynagrodzenia

VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.
Spółka stosuje zasadę.
Komentarz: Spółka przyjęła i stosuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Spółka nie przyjęła polityki wynagrodzeń kluczowych menedżerów, niemniej w Spółce funkcjonują wymagane przepisami prawa regulaminy, które określają warunki i wysokość wynagrodzeń.

VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.
Spółka stosuje zasadę.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Komentarz: Emitent posiada przyjętą politykę wynagrodzeń. Corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, będzie sporządzane przez Radę Nadzorczą Spółki, stosownie do wymogów przepisów prawa.


Kompletna informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
20200703_124842_0000127711_0000122526.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki