REKLAMA

MANGATA HOLDING SA: Komentarz Zarządu Mangata Holding S.A. do wyników finansowych za rok 2019 i aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).

2020-03-31 07:16
publikacja
2020-03-31 07:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-31
Skrócona nazwa emitenta
MANGATA HOLDING SA
Temat
Komentarz Zarządu Mangata Holding S.A. do wyników finansowych za rok 2019 i aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mangata Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w 2019 roku Grupa Kapitałowa Mangata Holding zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 676 mln zł, osiągając wynik EBITDA w kwocie 96 mln zł, najwyższy w historii Grupy oraz wypracowała zysk netto na poziomie około 51 mln zł. Wynik netto i EBITDA były zgodne z oczekiwaniami Zarządu i były osiągnięte pomimo znaczącego wyhamowania koniunktury gospodarczej, szczególnie odczuwalnego w IV kwartale 2019 roku. Czynniki koniunkturalne miały wpływ na niższe przychody ze sprzedaży niż prognozowano. W istotnym stopniu spadek ten dotyczył przychodów w segmencie automatyki przemysłowej i armatury oraz w segmencie elementów złącznych, a jego przyczyną były niższe niż prognozowane zamówienia ze strony klientów oraz brak spodziewanej poprawy sytuacji rynkowej we wskazanych segmentach działalności.

W 2019 roku Grupa wygenerowała rekordowo wysokie dodatnie przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 98 mln zł, które w pełni pokryły wydatki w majątek produkcyjny i inwestycje kapitałowe w łącznej w kwocie 51 mln zł, jak i wypłatę dywidendy w kwocie 31 mln zł. Wskaźnik zadłużenia netto ukształtował się na poziomie 1,37, a wskaźnik struktury kapitałów własnych do pasywów wyniósł 57,1%. Powyższe świadczy m.in. o stabilnej sytuacji finansowej i solidnej pozycji gotówkowej Grupy na zamknięcie roku 2019.

Analizy i szczegółowe komentarze do wyników finansowych i sytuacji finansowej zostały zamieszczone w opublikowanych dzisiaj sprawozdaniach.

W przypadku Grupy Kapitałowej Mangata Holding, pandemia koronawirusa nie miała negatywnego wpływu na sytuację finansową Grupy, czy też osiągnięte wyniki finansowe w 2019 roku. Wyhamowanie przychodów ze sprzedaży miało miejsce przed pojawieniem się informacji o koronawirusie, zatem należy rozpatrywać je w kategorii zmian koniunkturalnych, nie powiązanych bezpośrednio ze skutkami rozprzestrzeniania się COVID-19. Grupa nie odnotowała w tym okresie zakłóceń łańcucha dystrybucji, nieplanowanych przerw w produkcji ani problemów z dostępnością kadry pracowniczej.

Początek 2020 roku stanął pod znakiem walki z szerzącą się pandemią COVID-19. Do marca 2020 roku wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej odnotowały przypadki zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Od tego czasu liczba zakażeń stale rośnie. Państwa zintensyfikowały wysiłki na rzecz powstrzymania pandemii, co znajduje negatywne odbicie w gospodarkach poszczególnych krajów, w tym w gospodarce Polski.

Istotna część obrotów Spółek Grupy jest generowana w eksporcie, dlatego istotna jest dla nas sytuacja w Europie i na świecie. Rządy wielu państw wprowadzają własne programy wsparcia, które mają zabezpieczyć ich gospodarki przed recesją, umożliwić utrzymanie miejsc pracy, a po ustaniu pandemii stymulować wzrost gospodarczy. Szybkość wychodzenia przez kontrahentów zagranicznych z kryzysu będzie mieć wpływ na pobudzenie sprzedaży w Grupie. Im szybciej odbudują się gospodarki poszczególnych krajów, tym szybciej Grupa Kapitałowa Mangata Holding wróci na ścieżkę wzrostu.

W skali krajowej rząd zaproponował pakiet pomocy dla przedsiębiorców. Proponowana ustawa, zwana „tarczą antykryzysową”, w obecnym kształcie zakłada między innymi mechanizm dopłat do wynagrodzeń pracowników zarówno dla firm prowadzących produkcję, jak i dla firm wprowadzających przestój ekonomiczny, jak również odroczenie niektórych obowiązków podatkowych. Z perspektywy gospodarki krajowej przetrwanie i rozwój dużych firm mogą być kluczowe dla odbudowy i dalszego rozwoju państwa. Przedstawiony pakiet rozwiązań i narzędzi podlega obecnie wewnętrznej analizie i ocenie w Grupie, które z narzędzi będą mogły zostać zastosowane w poszczególnych spółkach Grupy. Z uwagi na okoliczność, że środki na wsparcie przedsiębiorców w ramach „tarczy antykryzysowej” będą rozdysponowywane w ramach określonego ogólnego limitu, Grupa analizuje również scenariusze na wypadek nieotrzymania takiej pomocy ze strony państwa lub otrzymania jej w ograniczonym zakresie.

Grupa jest wyeksponowana na rynek motoryzacyjny. Kolejne firmy z tej branży czasowo zawieszają produkcję w swoich zakładach produkcyjnych lub deklarują, że w najbliższej przyszłości podejmą takie kroki. Konsekwencją tych decyzji jest zmniejszenie zamówień, w skali Grupy. W segmencie tym produkujemy także komponenty do maszyn rolniczych oraz samochodów ciężarowych, tutaj liczymy że maszyny i urządzenia będą wspierały funkcjonowanie państwa. W sytuacji ograniczonego popytu w niektórych spółkach grupy (jak MCS) podejmowane są decyzje o czasowym zatrzymaniu – na 2-3 tygodnie - części produkcji i wykonaniu niezbędnych przeglądów parku maszynowego. W obecnej, dynamicznie zmieniającej się sytuacji, nie można wykluczyć przerw produkcyjnych w innych zakładach Grupy.
Priorytetem dla Grupy pozostaje prowadzenie racjonalnej i bezpiecznej gospodarki finansowej. Ograniczone zostały wydatki inwestycyjne oraz inne koszty, które mogą zostać zmniejszone bez szkody dla prowadzonego biznesu. Kluczową kwestią jest utrzymanie w ryzach kosztów stałych. Grupa posiada środki pieniężne pozwalające jej funkcjonować przez kilka miesięcy bez istotnych zakłóceń, nawet w skrajnym przypadku potrzeby czasowego zawieszenia produkcji w zakładach produkcyjnych. Obecnie prowadzimy rozmowy z bankami finansującymi naszą Grupę na temat czasowego zawieszenia płatności rat kredytowych, co ma dodatkowo umocnić sytuację finansową Grupy.

Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową, biorąc pod uwagę globalną niepewność w obszarze gospodarczym, Zarząd dokonuje aktualnie oceny sytuacji rynkowej i finansowej poszczególnych spółek oraz ich prognoz finansowych. Rekomendację przeznaczenia zysku za 2019 rok, Zarząd planuje wypracować do końca kwietnia.

Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz niepewność odnośnie skutków gospodarczych tego zjawiska, Zarząd Mangata Holding nie widzi zasadności publikacji prognoz na rok 2020. O osiąganych wynikach Mangata Holding będzie informować w raportach okresowych, natomiast w przypadku wystąpienia negatywnych zdarzeń spowodowanych pandemią, będzie informować o tych zdarzeniach w raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-31 Leszek Jurasz Prezes Zarządu
2020-03-31 Kazimierz Przełomski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki